LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

OPIS KIERUNKU

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY –  studia jednolite magisterskie stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2018/2019: 125 osób


Jak długo trwają studia: 10 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe
w okresie wakacyjnym.

 

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

 

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

 

Charakterystyka kierunku

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe
w okresie wakacyjnym.

Pogram pierwszych dwóch lat obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych. Prowadzone jest także kształcenie dające podstawy nauczania przedmiotów kierunkowych. Program III i IV roku studiów, poza kontynuacją kształcenia     w zakresie nauk przedklinicznych, obejmuje kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych. Na V roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane
w klinikach i zakładach Uczelni w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, chorób przyzębia i błony śluzowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, gerostomatologii, stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego i stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego.

Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie następujących praktyk programowych: praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktyki lekarskiej (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej), praktyki w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym.

Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty niezbędne jest zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 

A co po studiach

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych
i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracy w instytutach naukowo–badawczych i ośrodkach badawczo–rozwojowych oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Adres poczty elektronicznej: kcieslak@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32)   37 05 294


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

PODSTAWA PRZYJĘCIA

 • Przyjęcia kandydatów legitymujących się „nową maturą” (zdawana od 2005 r.), IB, EB

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata  

  przedmiot.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 • Przyjęcia kandydatów legitymujących się ‘starą maturą’ odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego (przeliczonych zgodnie z zasadą 1%=1 punkt), zdawanego w OKE, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2016 i posiada ‘Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych’, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej. Uczelnia nie przeprowadza dla kandydatów ze ‘starą maturą’ egzaminów wstępnych. Kandydaci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Przyjęcia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa oraz kandydatów legitymujących się dyplomem matury IB oraz matury EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnych ocen z wymaganych przedmiotów odbywają się na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu wstępnego zdawanego w SUM z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2016 i posiada ‘Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych’, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww.przedmiotów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

ZASADY I TRYB REKRUTACJI

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego(w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżącoz informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  • zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  • dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,w wysokości ustalonej przez Rektora,
  • posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie,
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym. 
 1. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 
 1. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają oceny z wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotu, przystępują do egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów, przeprowadzanego przez Uczelnię lub przez inne uczelnie medyczne.

  Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu  przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu zgodnie poniższą tabelką:

  Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

  Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym

  Liczba punktów za oceny

  Skala 1-5

  Skala 1-6

  1

  1

  100

  2

  2

  80

  3

  3

  55

  4

  4

  30

  5

  5-6

  0

   

  Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Ukrainie

  Ocena z matury Atestat

  (poziom podstawowy)

  Liczba punktów (poziom podstawowy)

  Liczba punktów (R) z matury ZNO

  (poziom rozszerzony, skala 100-200)

  12

  100

   

   

   

  R= wynik z przedmiotu ZNO - 100

  11

  90

  10

  80

  9

  70

  8

  60

  7

  50

  6

  40

  5

  30

  4

  20

   

  Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Białorusi

  Ocena z matury Atestat

  (poziom podstawowy)

  Liczba punktów

  (poziom podstawowy)

  Liczba punktów z matury CT

  (poziom rozszerzony, skala 1-100)

  10

  100

   

   

   

  Wynik z przedmiotu CT

  9

  90

  8

  80

  7

  70

  6

  60

  5

  50

  4

  40

  3

  30

   

   Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Litwie

  Ocena z matury Atestat

  (poziom podstawowy)

  Liczba punktów

  (poziom podstawowy)

  Liczba punktów z matury Brandos Atestat

  (poziom rozszerzony, skala 1-100)

  10

  100

   

   

   

  Wynik z przedmiotu Brandos Atestat

  9

  90

  8

  80

  7

  70

  6

  60

  5

  50

  4

  40

  3

  30

              

  Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

  Ocena na świadectwie

  Liczba punktów za oceny

  Skala 5-2

  Skala 5-1

  Skala literowa

  5

  5

  MVG

  100

  4

  4

  VG

  70

  3

  3

  G

  40

  2

  2-1

  IG

  0

   

  Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

  USA, Wielka Brytania

  Irlandia

  Oceny

  Liczba punktów

  Poziom HL

  Oceny

  Liczba punktów

  A,A+,A*

  100

  A1

  100

  A-

  94

  A2

  94

  B+

  87

  B1

  88

  B

  80

  B2

  82

  B-

  75

  B3

  76

  C+

  67

  C1

  70

  C

  60

  C2

  64

  C-

  54

  C3

  58

  D+

  46

  D1

  52

  D

  40

  D2

  46

  D-

  33

  D3

  40

  E

  25

   

   

   

  Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane we Francji

  Oceny

  Liczba punktów

  20

  100

  19

  94

  18

  87

  17

  80

  16

  74

  15

  67

  14

  60

  13

  54

  12

  46

  11

  40

  10

  33

   

  *W przypadku innej skali ocen, przeliczenie oceny na punkty kwalifikacyjne odbędzie się według zasady równoważnej do zasady zastosowanej w tabelach.

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
 1. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=1 punkt. 
 1. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 1. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach medycznych.
 1. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 1. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.

    12. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

 

Ocena z przedmiotu na dyplomie IB

Punkty dla poziomu

podstawowego

rozszerzonego

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

 

 

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10. 
 1. Osoby, które w roku 2018 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 3 września 2018 r.  wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia. 

 1. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 1. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia.
 1. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 1. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjne w formie uchwały.
 1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

 

 1. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

 

 1. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek, nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.

 

 1.  Finalistom olimpiad, przedmiotowych, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

 

 1. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w pkt. 24 i pkt. 25 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego zostanie przyznana maksymalna liczba punktów przewidziana w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:a) Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,b) Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,c) Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,d) Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,e) Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,f) Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.

Laureaci i finaliści korzystają z tych uprawnień na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiegoz Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały Uchwały (patrz ikonka http://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2018-2019 ), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunek lekarsko–dentystyczny.

 

 1. Decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doręczane są kandydatom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

 1. Za zgodą kandydata wyrażoną podczas rejestracji elektronicznej, decyzje, o których mowa w pkt. 29 mogą zostać doręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – „ePUAP”.

 

 1. Celem odebrania decyzji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać:

a) konto w ePUAP oraz

b) Profil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  Odwołania skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej nie będą brane pod uwagę.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązanesą w terminach podanych przez Uczelnię do:
 • dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
 • dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

 1. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.

Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.

 

 1. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wydziału oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 • kserokopią świadectwa maturalnego/dojrzałości, potwierdzona przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa,
 • kserokopią aneksu do świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),
 • zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymujących się ‘starą maturą’)
 • kserokopią zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa oraz kandydatów legitymujących się dyplomem matury IB oraz matury EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych przedmiotów, którzy zdawali egzamin wstępny w SUM lub innych uczelniach medycznych) potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału zaświadczenia,
 • poświadczoną przez uczelnię (poświadczenie przy składaniu dokumentów po sprawdzeniu z oryginałem) lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
 • dwoma kolorowymi zdjęciami 3,5 x 4,5 cm, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

 1. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

 

 1. Dokumenty składają tylko Ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów w danym rankingu.

 

 1. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.

 

 1. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

 1. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

TERMINARZ REKRUTACJI

 

KIERUNEK LEKARSKO- DENTYSTYCZNY – STUDIA STACJONARNE

 

 • Rejestracja elektroniczna dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury ” , kandydatów z maturą zagraniczną oraz kandydatów  z dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji i będą przystępowali do Uczelnianego Egzaminu Wewnętrznego odbędzie się w dniach:

 

Termin rejestracji elektronicznej

od 30 kwietnia 2018 r. do 07 maja 2018 r. do godz. 23:59

Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto upływa: 

7 maja 2018 r.  do godz. 23:59

 

 • Rejestracja elektroniczna dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "nowej matury” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005), IB, EB, matury zagranicznej, laureaci i finaliści olimpiad oraz dla kandydatów z tzw. „starą maturą” posiadających „ Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów” podczas egzaminów wstępnych odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej w latach 2007-2017 lub wyniki egzaminu zdawanego w OKE lub innej uczelni medycznej w latach 2017-2018 odbędzie się  w dniach:

 

Termin rejestracji elektronicznej

od 28 maja 2018 r. do 9 lipca 2018 r. do godz. 23:59

Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto i uzupełnienia wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników dla wszystkich kandydatów upływa:

09 lipca 2018 r.  do godz. 23:59

 

UWAGA !  WAŻNE !

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2017 i posiada „ Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów” podczas egzaminów wstępnych odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.
 • Kandydaci z tzw. „starą maturą”, którzy nie zgłosili się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Egzamin wstępny dla kandydatów z tzw. „ maturą zagraniczną” oraz kandydatów z dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych w procesie rekrutacji przedmiotów przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatom, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia wydaje (w dwóch egzemplarzach) „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym”.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym
  (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

 

Terminy egzaminów wstępnych dla w/w kandydatów:

 • 5.06.2018 r. godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym.
 • 8.06.2018 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • 11.06.2018 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • 12.06.2018 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie podstawowym i  rozszerzonym.

 

 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby ze „starą maturą” oraz kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym „starą maturą”.

 

Miejsce wydawania zaświadczeń dla kandydatów zarejestrowanych na Wydziale w Zabrzu:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro – pok.411 i 408

 

Terminy ogłaszania list rankingowych

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – STUDIA STACJONARNE

Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 11.07.2018 r. o godz. 14:00

1 lista rankingowa z dnia 11.07.2018 r.  o godz. 14.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 12.07.2018 r. do dnia 16.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 18.07.2018 r.

 

2 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 17.07.2018 r. o godz.12:00.

2 lista rankingowa z dnia 17.07.2018 r. o godz. 12.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 18.07.2018 r. do dnia 19.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 24.07.2018 r.

 

3 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 19.07.2018 r. o godz. 15:00.

3 lista rankingowa z dnia 19.07.2018 r.  o godz 15.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • dnia 20.07.2018 r. i  23.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.07.2018 r.

 

4 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 24.07.2018 r. o godz.12:00.

4 lista rankingowa z dnia 24.07.2018 r. o godz. 12.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 25.07.2018 r. do dnia 26.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 31.07.2018 r.

 

5 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 27.07.2018 r. o godz. 12:00.

5 lista rankingowa z dnia 27.07.2018 r.  o godz 12.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 30.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 03.08.2018 r.

 

6 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 31.07.2018 r. o godz.15:00. 

6 lista rankingowa z dnia 31.07.2018 r. o godz. 15.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • dnia 01.08.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 07.08.2018 r.

 

7 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 01.08.2018 r. o godz. 15:00. 

7  lista rankingowa z dnia 01.08.2018 r.  o godz 15.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • dnia 02.08.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 08.08.2018 r.

 

W terminie od 03. 08. 2018 r. do 04. 09. 2018 r. –
przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

Od 05. 09. 2018 r. – wznowienie pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc kontynuowanie procedury zamieszczania kolejnych list rankingowych (terminy będą podawane na bieżąco).

 


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

OPŁATA REKRUTACYJNA I INNE OPŁATY

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019 wynosi 75 zł, a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi 65 zł

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1814

 

 1. Opłata rekrutacyjna jest wymagana niezależnie od trybu, w jakim kandydat ubiega się.

  W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową
(przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

 

 1. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni

  w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).

 

 1. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".

 

 1. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

 • kierunek studiów nie został uruchomiony,

 • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

 • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,

 • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za studia: http://www.sum.edu.pl/student/informacje-organizacyjne/oplaty-za-studia


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

LISTA RANKINGOWA

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu (adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2, parter)  oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną listę rankingową.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów. (wraz z zaświadczeniem lekarskim)

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu miejsc na kierunek lekarsko- dentystyczny, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia.

 

Terminy ogłaszania list rankingowych

 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – STUDIA STACJONARNE

1 Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 11.07.2018 r. o godz. 14:00

1 lista rankingowa z dnia 11.07.2018 r.  o godz. 14.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 12.07.2018 r. do dnia 16.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 18.07.2018 r.

 

2 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 17.07.2018 r. o godz.12:00.

2 lista rankingowa z dnia 17.07.2018 r. o godz. 12.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 18.07.2018 r. do dnia 19.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 24.7.2018 r.

 

3 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 19.07.2018 r. o godz. 15:00.

3 lista rankingowa z dnia 19.07.2018 r.  o godz 15.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • dnia 20.07.2018 r.   i  23.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.07.2018 r.

 

4 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 24.07.2018 r. o godz.12:00.

4 lista rankingowa z dnia 24.07.2018 r. o godz. 12.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 25.07.2018 r. do dnia 26.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 31.07.2018 r.

 

5 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 27.07.2018 r. o godz. 12:00.

5 lista rankingowa z dnia 27.07.2018 r.  o godz 12.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 30.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 03.08.2018 r.

 

6 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 31.07.2018 r. o godz.15:00.

6 lista rankingowa z dnia 31.07.2018 r. o godz. 15.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • dnia 01.08.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 07.08.2018 r.

7 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 01.08.2018 r. o godz. 15:00.

7  lista rankingowa z dnia 01.08.2018 r.  o godz 15.00

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • dnia 02.08.2018 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 08.08.2018 r.

 

W terminie od 03. 08. 2018 r. do 04. 09. 2018 r. –
przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Od 05. 09. 2018 r. – wznowienie pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc kontynuowanie procedury zamieszczania kolejnych list rankingowych (terminy będą podawane na bieżąco).

 


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

WPIS NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

 • kserokopią świadectwa maturalnego/dojrzałości, potwierdzona przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa,

 • kserokopią aneksu do świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),

 • zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymujących się ‘starą maturą’)
 • kserokopią zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa oraz kandydatów legitymujących się dyplomem matury IB oraz matury EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych przedmiotów, którzy zdawali egzamin wstępny w SUM lub innych uczelniach medycznych) potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału zaświadczenia,

 • poświadczoną przez uczelnię (poświadczenie przy składaniu dokumentów po sprawdzeniu z oryginałem) lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,

 • dwoma kolorowymi zdjęciami 3,5x4,5 cm, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

Dodatkowo, kandydaci posiadający książeczkę wojskową przedstawiają ją do wglądu.

 

Dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce tekturowej. Na teczkę należy nakleić wydrukowaną   z systemu elektronicznej rekrutacji etykietę zawierającą następujące dane kandydata : kierunek studiów, nazwisko i imię, adres do korespondencji , nr  telefonu  i adres e-mail.

 

Jeżeli kandydat  rezygnuje ze studiów po dokonaniu wpisu, zobowiązany jest  o tym fakcie jak najszybciej powiadomić Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekanat osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata lub wysyłając pocztą polską podpisane własnoręcznie oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów na danym kierunku.


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), składając wymagane dokumenty przynoszą także wydrukowane z systemu skierowanie na badania lekarskie, które podczas wpisu zostanie podpisane przez osobę upoważnioną do wydawania skierowania na obowiązkowe badania lekarskie.

 

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć    w terminie wskazanym  przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

 

Niedostarczenie w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną prawidłowego zaświadczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

 

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach:

 Przychodnia AGMED Sp. z o. o. – ul. Dunikowskiego 12,14,16, 40-127 Katowice, tel. 32 2582402;

 SANTE CLINIC Sp. z o. o. Spółka Komandytowa– Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec, tel. 32 2924847;

 Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE Sp. z o. o. – ul. Słodczyka 7, 41-800 Zabrze, tel. 32 2786616

 

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy      (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014 , poz.1144) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

 

Poniżej podano listę narażeń  dla kierunku  lekarsko-dentystycznego i wzór zaświadczenia lekarskiego.

 

Lista narażeń – kierunek lekarsko-dentystyczny

 

W trakcie studiów, kandydat jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne

 • czynniki alergizujące (głównie chrom i lateks)

 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A)

 • zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typu B i C, HIV)

 • choroby zakaźne i pasożytnicze

 • promieniowanie jonizujące (głównie X)

 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera

 • praca w wymuszonej pozycji (głównie stojącej) i nadmiernym sztucznym oświetleniu

 • drgania mechaniczne i wibracje przenoszone na kończyny górne

 • zagrozenia wynikajace ze stalego duzego doplywu informacji i gotowosci do odpowiedzi

 

Lista narażeń przedstawiona powyżej jest wymagana przez lekarza medycyny pracy, przed podjęciem decyzji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WZÓR

Pouczenie:

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (DZ.U.z 2014r. poz.1144) osoba badana lub palcówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego badania. 


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Zakończenie rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  informuje, że rekrutacja na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2018/2019 dla kierunków:

-  lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

-  lekarsko-dentystyczny - jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

-  ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia

została zakończona

Wszystkim osobom przyjętym w poczet studentów gratulujemy a tych, którym nie powiodło się w tegorocznej rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, zapraszamy do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim 2019/2020.

W związku z zakończeniem rekrutacji na studia  informujemy, iż mailowa skrzynka odbiorcza oraz telefony rekrutacyjne z dniem  02.10.2018 r. są nieaktywne.

 

                               Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu


 

KOMUNIKAT nr 24

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 27 września 2018r. wynosi:

– 153 pkt. i biologia 73 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 37/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 27. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów
(tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

28.09. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 01.10.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 23

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 25 września 2018r. wynosi:

– 153 pkt. i biologia 78 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 33/2018 z dnia 25 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 25. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

26.09. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 28.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów          i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 22

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 21 września 2018r. wynosi:

– 154 pkt. i biologia 77 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 31/2018 z dnia 21 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 21. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

24.09. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 26.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 21

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 19 września 2018r. wynosi:

– 155 pkt. i biologia 70 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 29/2018 z dnia 19 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 19. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

20.09. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 24.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 20

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 17 września 2018r. wynosi:

– 155 pkt. i biologia 73 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 27/2018 z dnia 17 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 17. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”) w terminie:

18.09. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 20.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 19

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu uprzejmie informuje, iż w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na kierunek lekarsko-dentystyczny tryb stacjonarny i  niestacjonarny oraz na ratownictwo medyczneewentualna, kolejna lista rankingowa będzie ogłoszona:

                   17.09.2018 po godz.13.00 

wówczas termin wpisu na studia to 18.09.21018 do godz. 14.00,

zaś 20.09.2018r. to termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na odpowiednim kierunku, wydany przez lekarza medycyny pracy.

 Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej


 

 

KOMUNIKAT nr 18

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 13 września 2018r. wynosi:

– 155 pkt. i biologia 77 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 24/2018 z dnia 13 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 13. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

14.09. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 18.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 17

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 11 września 2018r. wynosi:

– 155 pkt. i biologia 80 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 21/2018 z dnia 11 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 11. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

12. 09. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 14.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 16

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 07 września 2018r. wynosi:

– 156 pkt. i biologia 68 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 19/2018 z dnia 07 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 07. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

10.09. 2018 r. w godz. 09.00 - 14.00tej

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 12.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 15

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu uprzejmie informuje, iż w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na kierunek lekarsko-dentystyczny tryb stacjonarny i  niestacjonarny oraz na ratownictwo medyczneewentualne, kolejne listy rankingowe będą ogłoszone w następujących terminach:

- 07.09.2018 po godz.14.00 termin wpisu na studia to 10.09.21018 do godz. 14.00,

zaś 12.09.2018r. to termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na odpowiednim kierunku, wydany przez lekarza medycyny pracy.

kolejny:

- 11.09.2018 po godz.12.00 termin wpisu na studia to 12.09.2018 do godz.14.00,

zaś 14.09.2018r. to termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na odpowiednim kierunku, wydany przez lekarza medycyny pracy.

kolejny:

- 13.09.2018 po godz.12.00 termin wpisu na studia to 14.09.2018 do godz. 14.00,

zaś 18.09.2018r. to termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na odpowiednim kierunku, wydany przez lekarza medycyny pracy.

 Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej


 

KOMUNIKAT nr 14

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 05 września 2018r. wynosi:

– 156 pkt. i biologia 78 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 16/2018 z dnia 05 września 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 05. 09. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

  06 – 07. 09. 2018 r.  do godz. 12.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 12.09.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 13

UWAGA!!!

Kandydaci, którym zmieniono punktację w OKE

Kandydaci, którym OKE zmieniło punktację z wymaganych w procesie rekrutacji przedmiotów proszeni są o dosłanie na adres e-mail: rekrutacjawlz@sum.edu.pl      następujących skanów dokumentów:

 1. Odręcznie napisane podanie z prośbą do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o zmianę wyników matur w systemie elektronicznej rejestracji z własnoręcznym podpisem, z zaznaczeniem o jaki przedmiot chodzi, z ilu punktów na ile oraz  na jakim kierunku i trybie ta zmiana ma być wprowadzona.
 2. Skan nowego aneksu lub świadectwa z poprawioną punktacją
 3. Skan zaświadczenia z OKE o zmianie punktacji lub skan starego świadectwa lub aneksu na którego podstawie wyniki były pierwotnie wpisane do systemu.

Jednocześnie przypominam, iż w dniach   od 3 sierpnia 2018  do 4 września 2018r. jest przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego                             z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu i wszelkie dosłane do nas zmiany punktacji będą uwzględnione w systemie 5 września 2018r.


 

 

KOMUNIKAT nr 12

UWAGA!!!

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu informuje o przerwie w pracach Komisji

 w dniach   od 3 sierpnia 2018  do 4 września 2018r.

Kolejne ewentualne listy rankingowe zostaną ogłoszone:

05.09.2018r.  godz. 11.00 - dla kierunku lekarsko-dentystycznego tryb stacjonarny i niestacjonarny oraz ratownictwa medycznego

05.09.2018r.  po godz.12.00 - dla kierunku lekarskiego tryb stacjonarny i niestacjonarny

 

UWAGA!!!

Kandydaci, którzy podejmą decyzję o ewentualnej rezygnacji ze studiów proszeni są o przesłanie skanu podania o rezygnację w systemie z własnoręcznym podpisem oraz informacją z jakiego kierunku, trybu i numeru Kandydata na adres e-mail: rekrutacjawlz@sum.edu.pl

Miejsce  składania zaświadczeń lekarskich dla wpisanych kandydatów z VI i VII rankingu kierunku lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego to pokój 412 Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Plac Traugutta 2


 

KOMUNIKAT nr 11

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 01 sierpnia 2018r. wynosi:

– 157 pkt. i biologia 72 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 14/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 01.08.2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów  (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

02.08.2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 08.08.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu

41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2

w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 10

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 31 lipca 2018 r. wynosi:

– 157 pkt. i biologia 77 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 12/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 31.07.2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

01.08.2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 07.08.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu

41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2

w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 9

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 27 lipca 2018 r. wynosi:

– 158 pkt. i biologia 73 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 10/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 27.07.2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

30.07.2018 r. - 31.07.2018 r.  do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 03.08.2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu

41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2

w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

KOMUNIKAT nr 8

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 24 lipca 2018 r. wynosi:

– 158 pkt. i biologia 85 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 7/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 24. 07. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

25.07. 2018 r. - 26. 07. 2018 r.  do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 31. 07. 2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów          i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu

41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2

w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 

 

KOMUNIKAT nr 7

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 19 lipca 2018 r. wynosi:

– 160 pkt. i biologia 75 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 5/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 19. 07. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

20.07. 2018 r. i 23. 07. 2018 r.  do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 26. 07. 2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


 KOMUNIKAT nr 6

 

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 17 lipca 2018 r. wynosi:

– 162 pkt. i biologia 72 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 3/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2018  z dnia 30 maja 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 17. 07. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów
(tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

18.07. 2018 r. - 19. 07. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 24. 07. 2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


KOMUNIKAT nr 5

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych kierunku  lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2018/2019 ustalony w dniu 11 lipca 2018 r. wynosi:

– 166 pkt. i biologia 78 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.    

* przy uwzględnieniu zapisów § 10 ust.11  Uchwały Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/2018  z dnia 25 kwietnia 2018 r. Senatu SUM stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 z dnia 31 maja 2017r.                              

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 11. 07. 2018 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”)    w terminie:

12.07. 2018 r. - 16. 07. 2018 r. do godz. 14.00

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

W terminie do 18. 07. 2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub  dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów  i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2 
w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro


KOMUNIKAT nr 4

Uwaga kandydaci laureaci i finaliści olimpiad!!!! 

 1. Laureaci i finaliści przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki składają
  w terminie:
  od 26.06.2018 do 09.07.2018r.  w godz. od 9.00 do 14.00
        w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - Wydział Lekarski
             z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
               Zabrze, Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 412)
  oryginał zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie, którego będą korzystali z uprawnień podczas rekrutacji na studia.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad zawodowych interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego w zakresie:
  - Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  - Olimpiady Wiedzy  Ekologicznej
  - Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki
  - Olimpiady  Lingwistyki Matematycznej
  - Olimpiady Wiedzy Technicznej
  - Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
  składają w terminie:
              od 26.06.2018 do 09.07.2018r.  w godz. od 9.00 do 14.00
        w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - Wydział Lekarski
             z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
               Zabrze, Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 412)
  oryginał zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ na podstawie, którego będą korzystali z uprawnień podczas rekrutacji na studia.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Zabrzu

 


KOMUNIKAT nr 3

 

Kandydaci z maturą IB i EB

Kandydaci, którzy w 2018r. przystąpili do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w terminie:

od 25.06.2018 do 09.07.2018r.  w godz. od 9.00 do 14.00
w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - Wydział Lekarski
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Zabrze, Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 412)

 

wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub niedostarczenia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 3 września 2018r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Zabrzu


KOMUNIKAT nr 2

UWAGA!!!!

 

            Kandydaci przystępujący do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, uprzejmie zawiadamia, że kandydaci, którzy uzyskali status „zweryfikowany” zostali dopuszczeni do zdawania Uczelnianego Egzaminu Wstępnego, który odbędzie się w następującym terminie:

Biologia (poziom rozszerzony) – 08.06.2018r. godz. 9.00
Chemia (poziom rozszerzony) – 12.06. 2018r. godz. 9.00

 

Miejsce egzaminu:
Katowice, ul. Poniatowskiego 15
Budynek Rektoratu SUM, sala Senatu- parter 

Na egzamin wstępny należy zgłosić się w danym dniu, 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (podaną powyżej) wraz z następującymi dokumentami i przyborami:

 • zawiadomieniem
 • dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (którego numer wpisano na podaniu)
 • wydrukowanym i podpisanym „Regulaminem postępowania rekrutacyjnego w SUM w Katowicach w roku akademickim 2018/2019 ( dostępny na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydatów)
 • długopisem lub cienkopisem z czarnym wkładem
 • linijką
 • kalkulatorem prostym

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Zabrzu

 


 

 

KOMUNIKAT nr 1
Uczelniany Egzamin Wstępny
Kierunek Lekarsko- Dentystyczny

 

Rejestracja elektroniczna dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury ” ,  kandydatów z maturą zagraniczną oraz kandydatów z dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji i będą przystępowali do Uczelnianego Egzaminu Wewnętrznego odbędzie się w dniach:

 

Termin rejestracji elektronicznej

od 30 kwietnia 2018 r. do 07 maja 2018 r. do godz. 23:59

 

Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto upływa:

7 maja 2018 r.  do godz. 23:59

Opłata zostanie uznana, pod warunkiem zaksięgowania na koncie uczelni przed końcem w/w terminu.

UWAGA !  WAŻNE !

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2017 i posiada „ Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów” podczas egzaminów wstępnych odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.
 • Kandydaci z tzw. „starą maturą”, którzy nie zgłosili się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Egzamin wstępny dla kandydatów z tzw. „ maturą zagraniczną” oraz kandydatów z dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych w procesie rekrutacji przedmiotów przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatom, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia wydaje (w dwóch egzemplarzach) „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym”.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym
  (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym
  (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej przed 2015 r.

 

Terminy egzaminów wstępnych dla w/w kandydatów:

 

 • 5.06.2018 r. godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym.
 • 8.06.2018 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • 11.06.2018 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • 12.06.2018 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie podstawowym i  rozszerzonym.

 

UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby ze „starą maturą” oraz kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym „starą maturą”.

 


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

DANE KONTAKTOWE

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Telefon: (+48 32)   37 05 295
       Fax: (+48 32)   271 73 10      

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Adres poczty elektronicznej: rekrutacjawlz@sum.edu.pl
      Telefon: (+48 32)   37 05 283

Adres poczty elektronicznej i telefon  (+48 32)   37 05 283 do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej czynne w okresie rekrutacji: 
od 25 czerwca 2018 r. do 30 września  2018 r. w godz. 9:00 do 14:00.

 


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

FAQ

Q: Czy można aplikować się jednocześnie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny?
A: Tak, można się rejestrować na oba kierunki, lecz należy pamiętać o opłacie rekrutacyjnej na każdy kierunek.

Q: Czy na etapie rejestracji elektronicznej wypełnione podanie o przyjęcie na studia należy dostarczyć do Uczelni?
A: Nie. Na etapie rejestracji  kandydat nie składa dokumentów. Wymagane dokumenty na studia składają tylko Ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Q: Czy w przypadku wyjazdu za granicę, jeżeli zostanę zakwalifikowany/na do przyjęcia dokumenty może złożyć  inna osoba?
A: Tak. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Q: Czym jest wzór pełnomocnictwa ? Jaka powinna być jego treść.
A: Nie ma wzoru. Pełnomocnictwo musi  być potwierdzone notarialne i zawierać  wszystkie czynności, do których chcemy upoważnić daną osobę. Powinno ono zawierać nazwę uczelni, wydział, kierunek  i tryb studiów którego dotyczy, rok akademicki oraz powinny być wymienione czynności do których upoważniamy tzn. (przykładowo) do składania wymaganych dokumentów i ich odbioru; pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok), składania wszelkich podpisów; oświadczeń w imieniu kandydata; rezygnacji z podjęcia studiów; odbioru korespondencji oraz wszystkich innych czynności związanych z procesem rekrutacyjnym.

Q: Czy mogę już otrzymać podpisane skierowanie na badania lekarskie?
A: Nie. Skierowanie na badanie lekarskie drukują z elektronicznego systemu rekrutacyjnego osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów. Skierowanie jest podbijane i podpisywane przy wpisie.


Q: Czym koniecznie musi być dostarczony oryginał świadectwa maturalnego, czy może być odpis?
A: Wraz z wymaganymi dokumentami przy wpisie na rok należy dostarczyć kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości lub kserokopię urzędowego odpisu świadectwa, potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa.


Q: Jakie dokładnie wymagane są dokumenty w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia?
A: Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce WPIS NA STUDIA.

Q: Jaki jest limit miejsc dla osób już studiujących, dla których  kierunek lekarski  będzie kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych i czy będzie osobna lista dla tych kandydatów?
A:

Nie będzie osobnej listy. W przypadku studiowania należy to uwzględnić w podaniu

wypełniając odpowiednie pole.

Liczba miejsc kierunku lekarskiego studiów stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie

Medycznym  w  Katowicach  na rok akademicki 2017/2018 dla osób, dla których będzie to

kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej  nie może przekroczyć liczby

miejsc limitu przyjęć na rok 2017/2018 określonej przez Ministra Zdrowia w

rozporządzeniu (Uchwała nr 17/2017 Senatu SUM w Katowicach z dnia 15.02.2017 r. w

sprawie: ustalenia miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Śląskim

Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2017/2018, w tym liczby miejsc

dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni

publicznej).


LEKARSKO - DENTYSTYCZNY / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

LIMITY PRZYJĘĆ I PROGI PUNKTOWE

LIMIT PRZYJĘĆ 2018/2019 125 osób

PROGI PUNKTOWE 2017/2018
Liczba punktów zapewniających przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018 wynosiła 160, w tym biologia 78


© 2018, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH