Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kandydat.sum.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848).

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-06

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kandydat.sum.edu.pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem dostępności

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.3.1, 1.3.2, 4.1.1.

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z nami.

Treści niedostępne

Część uchwał i zarządzeń jest publikowanych w formie skanów bez warstwy tekstowej.

Na przedmiotowej stronie internetowej możliwe jest korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w celu przekazania ewentualnych uwag prosimy o kontakt z Panią Agata Pustułka (e-mail: rzecznik@sum.edu.pl, tel. 32 20 83 639). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej. Możliwe jest również żądanie o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 przedmiotowej ustawy. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo; wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie ww. dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu wskazując alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, można do tego podmiotu publicznego złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Budynek Biblioteki Głównej usytuowany jest między ulicą Warszawską oraz Szkolną. Od ulic dzieli go obszar zieleni, płyt chodnikowych i parking. Do budynku prowadzą dwa wejścia – od frontu i od tyłu.
Wejście główne od strony ul. Warszawskiej znajduje się na frontowej ścianie budynku. Do wejścia prowadzą szerokie schody z metalową barierką pośrodku. Za drzwiami wejścia głównego znajdują się drugie drzwi o metalowo-szklanej konstrukcji oraz bramki antykradzieżowe (odległość między najszerszym skrzydłem bramki wynosi 0,82 m).
Po prawej stronie od wejścia, na parterze budynku, znajduje się dyżurka ochrony.
Brak podjazdu lub platformy służącej do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Dostępna pomoc obsługi Biblioteki po uprzednim powiadomieniu dzwonkiem umieszczonym koło schodów.
Drugie wejście znajduje się w tylnej ścianie budynku, w przyziemiu, od strony placu wewnętrznego przy ul. Szkolnej. Plac zamknięty jest bramą. Wejście tylne służy do celów służbowych, transportowych oraz ewakuacyjnych. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Wewnątrz budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje. Budynek wyposażony jest w windę osobową z klawiszami w alfabecie Braille’a. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby-tłumacza języka migowego. Budynek wyposażony jest w sprzęt ułatwiający korzystanie z Biblioteki osobom niepełnosprawnym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.