Symbol Warzyw: marchewka i por

Kierunek: Dietetyka – studia II stopnia niestacjonarne

WZPB / DIETETYKA /  STUDIA II STOPNIA, NIESTACJONARNE

Terminy ogłoszenia list rankingowych wraz z terminem składania dokumentów zostaną podane po ustaleniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną harmonogramu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025


O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne, kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka lub kierunku zdrowie publiczne specjalność dietetyka, kierunku żywienie człowieka, kierunku żywienie
człowieka i ocena żywności, kierunku technologia żywności i żywienia lub innych kierunkach pokrewnych.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Olimpiady i konkursy, za które kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w rekrutacji

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Finalistom przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu (zdawanego również na egzaminie maturalnym), zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu – z biologii,

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,

Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,

Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,

Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki,

Olimpiady Statystycznej – z matematyki, Olimpiady o Żywności – z biologii,

Olimpiady Innowacji Technicznych w elektronice i mechatronice – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w telekomunikacji i informatyce – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w mechanice – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w ochronie środowiska – z matematyki

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości – z matematyki.

Laureatom ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami przyjęć na dany kierunek, przyznaje się liczbę punktów uzyskanych na teście, będącym ostatnim etapem konkursu (maksymalnie 10 punktów).