Symbol Warzyw: marchewka i por

Kierunek: Dietetyka – studia I stopnia niestacjonarne

WZPB / DIETETYKA /  STUDIA I STOPNIA, NIESTACJONARNE

Terminy ogłoszenia list rankingowych wraz z terminem składania dokumentów zostaną podane po ustaleniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną harmonogramu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025


O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne, kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu:
biologii lub
chemii lub
fizyki lub
matematyki,
w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

Kandydaci, którzy zdawali maturę na poziomie:
podstawowym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego wg. zasady: 1% = 1punkt,
rozszerzonym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego wg. zasady:
a) wynik z matury od 0-29 pkt – przeliczenie 1% x 1,
b) wynik z matury od 30-100 pkt – przeliczenie 1% x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z jednego z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 punktów.

Olimpiady i konkursy, za które kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w rekrutacji

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Finalistom przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

Kandydat będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego zobowiązany jest przesłać skan zaświadczenia o olimpiadzie na adres poczty elektronicznej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: rekrutacjaukr@sum.edu.pl

Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu (zdawanego również na egzaminie maturalnym), zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu – z biologii,

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,

Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,

Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,

Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki,

Olimpiady Statystycznej – z matematyki, Olimpiady o Żywności – z biologii,

Olimpiady Innowacji Technicznych w elektronice i mechatronice – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w telekomunikacji i informatyce – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w mechanice – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w ochronie środowiska – z matematyki

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości – z matematyki.

Kandydat będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego zobowiązany jest przesłać skan zaświadczenia o olimpiadzie na adres poczty elektronicznej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: rekrutacjaukr@sum.edu.pl

Laureatom ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami przyjęć na dany kierunek, przyznaje się liczbę punktów uzyskanych na teście, będącym ostatnim etapem konkursu (maksymalnie 10 punktów).