obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Uchwała Nr 45/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. z późn. zm. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na rok akademicki 2023/2024. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 określone są w:

Załącznik Nr 1 - Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok 2023/2024

Załącznik Nr 2 - Szczegółowe kryteria przyjęć na poszczególnych kierunkach 2023/2024

  

 

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa zał. Nr 1 do Uchwały Senatu SUM, tj. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię na lata akademickie 2022/2023, 2023/2024,2024/2025

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Finalistom olimpiad przedmiotowych, o których mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

Laureaci i finaliści korzystają z ww. uprawnień na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii

Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki

Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki

Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki

Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – z matematyki

 

 

 

 

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH