Symbol Tabletki

Kierunek: Farmacja

WNF / FARMACJA / JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

Terminy ogłoszenia list rankingowych wraz z terminem składania dokumentów zostaną podane po ustaleniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną harmonogramu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025


O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne, kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

 

 

 

Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch  przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym:
biologii lub chemii  – przedmiot obowiązkowy (do wyboru przez kandydata),
oraz
chemii  (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy biologię) lub
biologii (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy chemię) lub fizyki lub matematyki – jeden dowolnie wybrany przez kandydata przedmiot.
Punkty przeliczane są zgodnie z zasadą 1%=1 punkt.

O udział w procesie rekrutacyjnym na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów z każdego wymaganego w postępowaniu przedmiotu.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 punktów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości z przedmiotu obowiązkowego.

Olimpiady i konkursy, za które kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w rekrutacji

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Finalistom przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

Kandydat będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego zobowiązany jest przesłać skan zaświadczenia o olimpiadzie na adres poczty elektronicznej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: rekrutacjaukr@sum.edu.pl

Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu (zdawanego również na egzaminie maturalnym), zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu – z biologii,

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,

Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,

Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,

Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki,

Olimpiady Statystycznej – z matematyki, Olimpiady o Żywności – z biologii,

Olimpiady Innowacji Technicznych w elektronice i mechatronice – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w telekomunikacji i informatyce – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w mechanice – z matematyki,

Olimpiady Innowacji Technicznych w ochronie środowiska – z matematyki

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości – z matematyki.

Kandydat będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego zobowiązany jest przesłać skan zaświadczenia o olimpiadzie na adres poczty elektronicznej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: rekrutacjaukr@sum.edu.pl

Laureatom ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami przyjęć na dany kierunek, przyznaje się liczbę punktów uzyskanych na teście, będącym ostatnim etapem konkursu (maksymalnie 10 punktów).