baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku

Informacja dla kandydatów z Ukrainy na studia
w roku akademickim 2023/2024


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadza rekrutację na rok akademicki 2023/2024 na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz 13 innych kierunków studiów.

Przyjęcia kandydatów na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa odbywają się na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich.

Przyjęcia kandydatów na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny odbywają się  wyłącznie na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (ZNO):
 - biologii – przedmiot obowiązkowy
 - chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Przedmioty wymagane na pozostałe kierunki studiów wskazane są na stronie Uczelni www.kandydat.sum.edu.pl w zakładce PODSTAWA PRZYJĘCIA.

Przelicznik punktów wyników z egzaminu dojrzałości zdawanego w Ukrainie:


Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Ukrainie

Ocena z matury
Atestat
(poziom podstawowy)
Liczba punktów
(poziom podstawowy)
Liczba punktów (R) z matury ZNO
(poziom rozszerzony, skala 100-200)
12  100  R=wynik z przedmiotu ZNO - 100
11  90
10  80
9  70
8  60
7  50
6  40
5  30
4  20

 

 

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie, należy zarejestrować się na stronie https://kandydat.sum.edu.pl uzupełnić wyniki oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł 

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=site/harmonogram


Kandydaci – cudzoziemcy zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj.:

 • dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • oświadczenie potwierdzające, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
   

Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Ukrainie zobowiązani są  przedstawić następujące dokumenty:

 1. Kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 3. Poświadczenie dokumentu o którym mowa w pkt 1 lub 2 w formie „apostille” wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 4. Wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia.
 6. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
   

Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 
Opłaty za studia:

Nie pobiera się opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemca, który m.in. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wsparcie psychologiczne

Parlament Studentów RP działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki rozszerzył realizowany program Strefa Komfortu również na osoby będące uchodźcami z Ukrainy.

Projekt ten polega na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Dzięki temu projektowi studenci uzyskają odpowiedzi na często nurtujące ich pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego zarówno ich, jak i ich bliskich.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ua/ .


Wszelkich informacji udziela:
Sekcja Rekrutacji i Świadczeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

telefonicznie: 32 208 35 92/98 w godz. 7.00 – 15.30
mailowo: sekcjarekrutacji@sum.edu.pl

Godło RP
© 2024   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH