baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
KIERUNEK
KOORDYNATOR MEDYCZNY / WZPB STUDIA I STOPNIA, NIESTACJONARNE
 • LISTA RANKINGOWA
 • KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 • OPIS I CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
 • PODSTAWA PRZYJĘCIA
 • ZASADY REKRUTACJI
 • CUDZOZIEMCY
 • EGZAMIN MATURALNY (W STAREJ I NOWEJ FORMULE)
 • MATURA MIĘDZYNARODOWA (IB, EB I INNA MATURA ZAGRANICZNA)
 • OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
 • OLIMPIADY ZAWODOWE, INTERDYSCYPLINARNE I TEMATYCZNE
 • KONKURS OGÓLNOPOLSKI
 • TERMINARZ REKRUTACJI
 • OPŁATA REKRUTACYJNA I INNE OPŁATY
 • WPIS NA STUDIA - DOKUMENTY
 • BADANIA LEKARSKIE
 • LIMITY PRZYJĘĆ I PROGI PUNKTOWE
 • DANE KONTAKTOWE
 • FAQ

LISTA RANKINGOWA

Terminy ogłoszenia list rankingowych wraz z terminem składania dokumentów:

 

II nabór I lista rankingowa

II nabór I lista rankingowa 20.09.2023 przyjmowanie dokumentów 21.09-22.09.2023; dostarczenie badań lekarskich do 28.09.2023

 

I lista rankingowa

I lista rankingowa 09.08.2023 przyjmowanie dokumentów 16.08-18.08.2023; dostarczenie badań lekarskich do 06.09.2023

 

KOORDYNATOR MEDYCZNY / WZPB STUDIA I STOPNIA, NIESTACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Komunikat nr 4
20-09-2023


I Lista rankingowa NABÓR II

zamieszczona dnia 20.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Koordynator Medyczny w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 20 września 2023 r. wynosi:

– 92 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 177/2023 z dnia 20 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 20.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 21.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


28.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 3
01-09-2023


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza II nabór na studia

Ogłaszamy nabór rekrutacyjny na:

Studia niestacjonarne I stopnia, na kierunek:

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 01.09 - 15.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 20.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 21.09 - 22.09.2023 r. w godzinach od 9:00 do 14:00

 

Komunikat nr 2
09-08-2023


I Lista rankingowa zamieszczona dnia 09.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Koordynator Medyczny  w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 9 sierpnia 2023 r. wynosi:

– 86 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 86/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 09.08.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów niestacjonarnych po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 16.08.2023 r. do dnia 18.08.2022 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiegozawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


06.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
24-04-2023


Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników 

20.07.2023 - 04.08.2023 godz 12.00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni. 

 

 

OPIS I CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

KOORDYNATOR MEDYCZNY  - studia I stopnia – niestacjonarne 

Limit miejsc w roku akademickim 2023/2024: 24 miejsca

Jak długo trwają studia: 6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku:

Koordynator medyczny to osoba odpowiedzialna w podmiocie leczniczym za bezpośrednią i całościową obsługę pacjenta, a do jego głównych zadań zawodowych należy komunikacja z pacjentem, w tym objaśnianie mu kolejnych etapów postępowania diagnostycznego i leczniczego, edukacja zdrowotna pacjenta (zarówno ogólna, jak i psychoedukacja), prowadzenie specyficznej dla danego przypadku dokumentacji medycznej, monitorowanie przebiegu diagnostyki i leczenia i zapewnienie ich ciągłości (również w innych jednostkach, w przypadku gdy podmiot, w którym pracuje koordynator medyczny nie może zapewnić kontynuacji procesu terapeutycznego).

Funkcja koordynatora medycznego w Polsce pojawiła się formalnie wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego w roku 2015 i nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W rozumieniu ustawowym Koordynatora Medycznego wyznacza się dla pacjenta po ustaleniu procesu terapeutycznego przez konsylium wielospecjalistyczne. Zgodnie z oczekiwaniami NFZ do zadań koordynatora należy: obecność na posiedzeniach konsylium, koordynowanie planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium, dbanie o kompletność dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta, udzielanie pacjentowi informacji związanych z leczeniem, a także współpraca z personelem medycznym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w wyznaczonym zakresie.

Wobec tego program studiów na kierunku Koordynator Medyczny zawiera takie elementy, które sprostają oczekiwaniom rynku pracy i osobom zatrudniającym przyszłych koordynatorów. Wiedza i umiejętności posiadane przez koordynatora medycznego skupiają się wokół organizowania świadczeń medycznych i zarządzania podmiotem leczniczym oraz biegłego poruszania się w terminologii i procedurach wykorzystywanych w medycynie (szczególnie w specjalizacjach klinicznych). Ponadto absolwent studiów Koordynator Medyczny posiada kompetencje miękkie z zakresu komunikacji interpersonalnej, empatycznego reagowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, pracy indywidualnej i w grupie oraz pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Program kierunku Koordynator Medyczny oparty został o standardy międzynarodowe kształcenia kadr koordynatorów m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie zawód ten funkcjonuje pod nazwą Care Coordinator lub Health Care Coordinator, gdzie, nacisk kładziony jest treści związane z: wiedzą kliniczną dot. diagnostyki i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych, organizacją świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem podmiotem leczniczym, psychologią i umiejętnościami informacyjno-informatycznymi. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł zajmować stanowiska pracy związane z opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w specjalistycznych podmiotach leczniczych zgodnych z obraną ścieżką kształcenia.

SPECJALNOŚĆ KOORDYNATOR W OPIECE ONKOLOGICZNEJ

Specjalność koordynator w opiece onkologicznej to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się opieką koordynowaną w specjalistycznych ośrodkach leczenia chorób nowotworowych, takich jak centra onkologii i szpitale onkologiczne. Specjalność jest odpowiedzią na nowe regulacje prawne związane z wprowadzeniem Krajowej Sieci Onkologicznej i funkcjonujące w Polsce od 2015 roku przepisy dotyczące pakietu onkologicznego. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowa opieka onkologiczna cechowała się niewydolnością, brakiem koordynacji opieki nad pacjentem i niezadowalającymi wynikami leczenia nowotworów, co wpłynęło wzrost zachorowań na nowotwory oraz wynikające z tego trendu skutki w postaci dużej śmiertelności i poważnych konsekwencji społecznych. Zatem konieczne przeorganizowanie systemu i wprowadzenie specjalistów zajmujących się opieką koordynowaną w onkologii, których zadaniem będzie przede wszystkim takie prowadzenie pacjentów, które pozwoli na szybką diagnostykę i terapię.

W programie specjalności znajdują się następujące przedmioty: dietoterapia w opiece onkologicznej, edukacja i rehabilitacja w opiece onkologicznej, epidemiologia i profilaktyka chorób nowotworowych, koordynowana opieka onkologiczna, planowanie i realizacja programów zdrowotnych w onkologii, praktyka w ramach specjalności: koordynator w opiece onkologicznej, propedeutyka onkologii, psychoonkologia.

SPECJALNOŚĆ KOORDYNATOR W OPIECE KARDIOLOGICZNEJ

Wraz z wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia w 2019 projektem kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca zauważono potrzebę zaistnienia w przestrzeni ochrony zdrowia specjalisty, który koordynowałby opiekę medyczną pacjenta diagnozowanego lub leczonego w kierunku chorób sercowo-naczyniowych. Specjalność koordynator w opiece kardiologicznej spełnia wymagania kwalifikacyjne dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się opieką koordynowaną w ośrodkach leczenia kardiologicznego. Ponadto program specjalności uwzględnia aktualne trendy związane z organizacją i wdrażaniem Krajowej Sieci Kardiologicznej.

W programie specjalności znajdują się następujące przedmioty: dietoterapia w opiece kardiologicznej, edukacja i rehabilitacja w opiece kardiologicznej, epidemiologia i profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, koordynowana opieka kardiologiczna, planowanie i realizacja programów zdrowotnych w kardiologii, praktyka w ramach specjalności: koordynator w opiece kardiologicznej, propedeutyka kardiologii, psychokardiologia.

PODSTAWA PRZYJĘCIA

Przyjęcia kandydatów legitymujących się „nową maturą”

Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego (przeliczonych zgodnie z zasadą 1%=1 punkt) z dwóch przedmiotów:

1) języka polskiego (egzamin pisemny) lub języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny lub ustny) –do wyboru przez kandydata,

2) dowolnego wybranego przez kandydata przedmiotu (egzamin pisemny w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom)

Kandydaci, którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2023 na poziomie :

1) podstawowym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego zgodnie wg. zasady : 1%=1 punkt

2) rozszerzonym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego wg. zasady :

a) wyniki z matury od 0-29 pkt - przeliczenie 1%x1,

b) wyniki z matury od 30-100 pkt - przeliczenie 1%1,5.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z wybranych przedmiotów na świadectwie maturalnym, bądź przeliczonych zgodnie z wyżej określoną zasadą.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 punktów

Przyjęcia kandydatów legitymujących się „starą maturą”

Przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego w liceum do 2004 a w technikum do 2005 roku z  dwóch przedmiotów:

1)  języka polskiego (egzamin pisemny lub ustny ) lub języka obcego nowożytnego (egzamin ustny lub pisemny) – do wyboru przez kandydata,

2) dowolnego wybranego przez kandydata innego przedmiotu (egzamin pisemny) przeliczonych przez kandydata w następujący sposób:

celujący – 150 pkt

bardzo dobry –100 pkt

dobry –80 pkt

dostateczny –60 pkt

dopuszczający –30 pkt

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z wybranych przedmiotów, przeliczonych zgodnie z wyżej określoną zasadą.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 punktów.

 

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2023/2024 określa Uchwała Nr 45/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r z póź. zm. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na rok akademicki 2023/2024.

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok 2023/2024

Szczegółowe kryteria przyjęć na poszczególnych kierunkach 2023/2024

 

ZASADY REKRUTACJI

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Uchwała Nr 45/2022 z późn. zm. z dnia 29 czerwca 2022 r Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na rok akademicki 2023/2024.

Załącznik Nr 1 - Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok 2023/2024

Załącznik Nr 2 - Szczegółowe kryteria przyjęć na poszczególnych kierunkach 2023/2024

 

Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji, pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej Uczelni (https://kandydat.sum.edu.pl).

Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, może być dopuszczona osoba, która:

 • posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty – dotyczy kandydatów na kierunki studiów na które zaświadczenie jest wymagane), albo dyplom IB, albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
 • zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
 • dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego przez Rektora limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub ustalonego przez Rektora, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.

Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej, mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez  Komisję, wraz z wymaganymi dokumentami (wykaz dokumentów znajduję się w zakładce - Wpis na studia - Dokumenty)

Niezłożenie deklaracji oraz wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata w ramach rejestracji elektronicznej, uwzględnia się dane wynikające z treści dokumentów, przy czym skutki tej rozbieżności obciążają kandydata w ten sposób, że nie może to powodować ujęcia kandydata na liście rankingowej już opublikowanej.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym lub w wyniku spełnienia innych wymaganych kryteriów.

Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów może zostać przyjęty tylko na jeden wybrany kierunek studiów rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024. 

Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

 

CUDZOZIEMCY

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia jeżeli legitymują się dyplomem, który uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany. Świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia w zagranicznych systemach oświaty mogą być uznane w Polsce z mocy prawa lub przez kuratora oświaty w wyniku postępowania administracyjnego.

Szczegółowe informacje na temat uwierzytelniania dokumentów znajdują się na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

1)   umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2)   umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3)   decyzji ministra;

4)   decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5)   decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6)   decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 

Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą zobowiązani są  przedstawić następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • poświadczenie w formie „apostille” - w przypadku, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 - w przypadku dokumentu nieuznawanego w Polsce z mocy prawa lub wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 • wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia,
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

Kandydaci – cudzoziemcy zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj.:

 • dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • oświadczenie potwierdzające, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 

Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

Przelicznik punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego za granica dla poszczególnych krajów

 

FAQ 

Q:  Na jakich zasadach mogę studiować bezpłatnie?

A: Opłat za studia nie pobiera się od :

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA;

- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium rzeczypospolitej Polskiej;

- cudzoziemca, który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości C1;

- posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

- cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Q: Czy mogę brać udział w rekrutacji w przypadku uzyskania wyników z egzaminu maturalnego po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach?

A:  Nie. Kandydat dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów tylko i wyłącznie w wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną terminie.

Q:  Czy jest możliwość zakwaterowania w Domu Studenta?

A: Tak, istnieje taka możliwość. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://student.sum.edu.pl/domy-studenta/

Q:  Czy można wysłać dokumenty pocztą?

A: Nie. Kandydat dokonuje wpisu  OSOBIŚCIE  lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.) Wzór pełnomocnictwa oraz dla kandydata niepełnoletniego Wzór pełnomocnictwa-kandydat niepełnoletni.

W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie, należy skontaktować się z Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o prolongatę terminu dostarczenia dokumentów.

Q: Czy można otrzymać zaświadczenie, że kandydat został przyjęty na studia?

A: Tak, zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia w formie dokumentu wystawia Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, w wersji dwujęzycznej: polsko - angielskiej.  

EGZAMIN MATURALNY (W STAREJ I NOWEJ FORMULE)

 • Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego (przeliczonych zgodnie z zasadą 1%=1 punkt) z dwóch przedmiotów:

- języka polskiego (egzamin pisemny, poziom podstawowy) lub języka obcego nowożytnego (egzamin ustny lub pisemny) – do wyboru przez kandydata,

- dowolnego wybranego przez kandydata przedmiotu (egzamin pisemny w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy).

 

Kandydaci, którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2023, na poziomie podstawowym przeliczają liczbę punktów uzyskanych  z egzaminu maturalnego zgodnie wg. zasady: 

                1% = 1punkt 

Kandydaci, którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2023, na poziomie rozszerzonym przeliczają liczbę punktów uzyskanych  z egzaminu maturalnego wg. zasady: 

 1. wynik z matury od 0-29 pkt - przeliczenie 1% x 1
 2. wynik z matury od 30-100 pkt - przeliczenie 1% x 1,5 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z wybranych przedmiotów na świadectwie maturalnym, bądź przeliczonych zgodnie z wyżej określoną zasadą.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300.

 

 • Przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego tzw. „starej matury” zdawanego w liceum do 2004 roku a w technikum do 2005 roku, z  dwóch przedmiotów: 

- języka polskiego (egzamin pisemny lub ustny) lub języka obcego nowożytnego (egzamin ustny lub pisemny) – do wyboru przez kandydata,

- dowolnego wybranego przez kandydata innego przedmiotu (egzamin pisemny lub ustny) przeliczonych przez kandydata w następujący sposób: 

 

celujący – 150 pkt.

bardzo dobry – 100 pkt.

dobry – 80 pkt.

dostateczny – 60 pkt.

dopuszczający – 30 pkt .

  

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z wybranych przedmiotów, przeliczonych zgodnie z wyżej określoną zasadą.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 .

 

Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2023 i posiada ‘Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych’, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.”

MATURA MIĘDZYNARODOWA (IB, EB I INNA MATURA ZAGRANICZNA)

Przyjęcia kandydatów  legitymujących się IB, EB LUB INNĄ MATURĄ ZAGRANICZNĄ

• odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:

 •  języka polskiego (egzamin pisemny, poziom podstawowy) lub języka obcego nowożytnego (egzamin ustny lub pisemny) –do wyboru przez kandydata,

 • dowolnego wybranego przez kandydata przedmiotu (egzamin pisemny w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy).

• o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.
• kandydaci legitymujący się dyplomem matury IB (Internatonal Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się "NOWĄ MATURĄ"

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 pkt.

I Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową IB -Przelicznik Punktów

 Ocena z przedmiotu na dyplomie IB

 Punkty dla poziomu                                                                             

 

                            

 podstawowego

rozszerzonego

 7

 100

 100

 6

 90

 95

 5

 80

 90

 4

 70

 80

 3

 60

 70

 2

 50

 60

 

II Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową EB - wynik należy przeliczyć na punkty według zasady: wynik x 10.

III Kandydaci legitymujący się innym świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają oceny z wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotu, przystępują do egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów, przeprowadzanego przez inne uczelnie medyczne w Polsce lub OKE.

 • Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu zgodnie z tabelą.
 • Osoby, które w roku 2023 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej, składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w  przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 20 września 2023 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.
 • Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach medycznych w Polsce, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2023 i posiada "Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych".
 • O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa zał. Nr 1 do Uchwały Senatu SUM, tj. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię na lata akademickie 2022/2023, 2023/2024,2024/2025

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Finalistom olimpiad przedmiotowych, o których mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

Laureaci i finaliści korzystają z ww. uprawnień na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OLIMPIADY ZAWODOWE, INTERDYSCYPLINARNE I TEMATYCZNE

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad, interdyscyplinarnych i tematycznych określa zał. Nr 1 do Uchwały Senatu SUM, tj. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię na lata akademickie 2022/2023, 2023/2024,2024/2025

Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii

Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki

Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki

Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki

Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – z matematyki

KONKURS OGÓLNOPOLSKI

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię określa zał. Nr 1 do Uchwały Senatu SUM, tj. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię na lata akademickie 2022/2023, 2023/2024,2024/2025

W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:

 1. Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 1 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2023-2024), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne;
 2. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 1 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2023-2024), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;
 3. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 1 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2023-2024), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;
 4. Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 1 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2023-2024), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.

TERMINARZ REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne na studia w Uczelni rozpoczyna się 28 kwietnia 2023 roku i trwa do 29 września 2023 roku. 

Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników

20.07.2023 - 04.08.2023 do godz. 12.00

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA I INNE OPŁATY

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2023/2024 wynosi 85,00 zł.

 

za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł
za wydanie indeksu 4 zł
za wydanie dodatkowego odpisu: – dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, – suplementu do dyplomu w języku obcym 20 zł
za wydanie duplikatu: – dyplomu ukończenia studiów, – suplementu do dyplomu 20 zł
za uwierzytelnienie dokumentów w związku z przebiegiem studiów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 26 zł

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału

• W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

• Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

• Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

• Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (liczy się data wpływu środków na konto).

• Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".

• Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

• Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

– kierunek studiów nie został uruchomiony,

– została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

– kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej

– kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

• Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnejna druku Podanie o zwrot opłaty .

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za studia: https://student.sum.edu.pl/oplaty-za-studia/

WPIS NA STUDIA - DOKUMENTY

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek ZOBOWIĄZANI są do dokonania wpisu na rok w terminie wskazanym przez Uczelnianą  Komisję Rekrutacyjną (dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych).
 2. Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.) Wzór pełnomocnictwa  oraz dla kandydata niepełnoletniego Wzór pełnomocnictwa-kandydat niepełnoletni
 3. Konsekwencją nie dokonania wpisu w wymaganym terminie będzie skreślenie Kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dokumenty Kandydat dostarcza w białej wiązanej opisanej teczce.

Opis teczki generowany jest z systemu rejestracji elektronicznej SUM jako czwarta strona podania, należy ją wydrukować i trwale zamocować do teczki lub opisać ją ręcznie zgodnie z opisem na stronie (kierunek studiów, nazwisko i imię, adres do korespondencji , nr telefonu  i adres e-mail)

Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokonując tzw. wpisu na I rok studiów:

 • Podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów – wydrukowane i własnoręcznie podpisane,
 • świadectwo maturalne – kserokopia świadectwa maturalnego i oryginał dla potwierdzenia do wglądu przez UKR,
 • aneks do świadectwa – jeśli dotyczy -   kserokopia aneksu do świadectwa dojrzałości i oryginał dla potwierdzenia do wglądu przez UKR,
 • zaświadczenie o uzyskaniu pkt z Uniwersytetu Licealisty – jeśli dotyczy, kserokopia i oryginał dla potwierdzenia do wglądu przez UKR,
 • zaświadczenie o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego – jeśli dotyczy, kserokopia zaświadczenia i oryginał dla potwierdzenia do wglądu przez UKR,
 • zaświadczenie laureatów i finalistów Olimpiady – jeśli dotyczy – kserokopia zaświadczenia i oryginał dla potwierdzenia do wglądu przez UKR,
 • zaświadczenie lekarskie – wraz z listą rankingową termin i sposób dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zostanie podany przez UKR na internetowej stronie Uczelni,
 • informacja o wpisie na studia – 2 wydruki,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - 2 wydruki.
 • zdjęcia –dwa kolorowe zdjęcia, spełniające wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr pesel.

 

Dodatkowe wymagane dokumenty, które muszą zostać dostarczone przez cudzoziemców:

 • Urzędowe tłumaczenie świadectwa dojrzałości lub dyplomu na język polski wraz z kserokopią,
 • poświadczenie w formie "apostille" lub zaświadczenie o uznaniu świadectwa lub dyplomu, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski wraz z kserokopią,
 • dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski wraz z kserokopią ( karta Polaka lub wiza),
 • polisa ubezpieczeniowa wraz z kserokopią lub oświadczenie, że od 01.10.2023 r. student samodzielnie się ubezpieczy,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wraz z kserokopią.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Studenci SUM, składający dokumenty na drugi kierunek do dokumentów dołączają tylko 1 podpisane zdjęcie i nie dokonują opłaty za legitymację. (ważność legitymacji i książeczki zdrowia będzie przedłużona).
 2. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia (niemieszczący się w limicie przyjęć na wybrany kierunek) w danej liście rankingowej, cały czas biorą udział w rekrutacji, aż do oficjalnego jej zakończenia.
 3. Kandydaci ZOBOWIĄZANI są do śledzenia list rankingowych i komunikatów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie i miejscu podanym wraz listą rankingową (zaświadczenie w oryginale można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową).
 5. Jeżeli kandydat  rezygnuje ze studiów po dokonaniu wpisu, zobowiązany jest do zalogowania się w elektronicznym systemie rekrutacji na utworzone w procesie rekrutacji konto kandydata , gdzie aktywny będzie przycisk REZYGNACJA - przycisk ten w prosty i szybki sposób umożliwia zgłoszenie rezygnacji z kandydowania na studia prowadzone w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

BADANIA LEKARSKIE

Kandydat na studia SUM, po uzyskaniu lokaty na liście rankingowej (zakwalifikowaniu się na studia) pobiera z Elektronicznego Systemu Rekrutacji (ESR) skierowanie na badania lekarskie.

Kandydat, na podstawie pobranego skierowania z ESR może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w placówce:

 • Przychodnia AGMED Sp. z o. o. – ul. Dunikowskiego 12,14,16, 40-127 Katowice, tel. 32 2582402;

Istnieje również możliwość wykonania badań lekarskich na własny koszt, u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Warszawska 14, Katowice.

Termin i sposób dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zostanie podany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną wraz z zamieszczeniem na stronie internetowej Uczelni listy rankingowej.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.).

Inne prawidłowe zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będzie honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

W trakcie studiów na kierunku lekarskim mogą pojawić się narażenia na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne

 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)

 •  choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A)

 •  zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typu B i C, HIV)

 • choroby zakaźne i pasożytnicze

 •  promieniowanie jonizujące (głównie X)

 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera

 • zagrozenia wynikajace ze stalego duzego doplywu informacji i gotowosci do odpowiedzi

 • czynniki psycho-społeczne.

 Lista narażeń przedstawiona powyżej jest wymagana przez lekarza medycyny pracy, przed podjęciem decyzji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na kierunku lekarskim.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U.2019, poz.1651), i powinno zawierać ocenę zdolności do studiowania na określonym kierunku oraz datę następnego badania lekarskiego.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (DZ. U.2019, poz. 1651) osobie badanej lub placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. W przypadku gdy zaświadczenie lekarskie wydał lekarz kolejowego ośrodka medycyny pracy, odwołanie od zaświadczenia lekarskiego składa się, za jego pośrednictwem, do Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej.

LIMITY PRZYJĘĆ I PROGI PUNKTOWE

Progi punktowe na dany kierunek studiów tworzą się podczas procesu rekrutacji.

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

50 miejsc na studia prowadzone w języku polskim

DANE KONTAKTOWE

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice

Dział Rekrutacji i Świadczeń
ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice

sekcjarekrutacji@sum.edu.pl
32 208-35-92, 507 548 853

 

Adres do korespondencji:

Dział Rekrutacji i Świadczeń

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom

Adres poczty elektronicznej: dziekanatwzpb@sum.edu.pl

Telefon:  (+48 32) 39 76 530

(+48 32) 39 76 526

(+48 32) 39 76 536

FAQ

Skróty:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – SUM
 • Uczelniana Komisja Rekrutacyjna – UKR
 • Elektroniczny System Rekrutacji –ESR

 

Q: Czy na etapie rejestracji wypełnione podanie o przyjęcie na studia należy dostarczyć do Uczelni?

A: Nie. Po ogłoszeniu list rankingowych, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w poszczególnych rankingach, będą zobowiązani do dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną terminie i miejscu.

Q: Jakiego formatu oraz rodzaju zdjęcie jest wymagane?
A: Wymagane jest zdjęcie kolorowe w formacie jak do dowodu osobistego: 35mm/45mm.
    Maksymalny rozmiar zdjęcia 200000 KB / 236px x 295px.

Q: Kiedy wydawane są skierowania na badania lekarskie i w jaki sposób je odebrać?
A: Kandydat na studia SUM, dopiero po uzyskaniu lokaty na liście rankingowej i zakwalifikowaniu się na studia ma możliwość pobrania z ESR skierowania na badania lekarskie.

Q: Gdzie można wykonać badania lekarskie?
A: Kandydat, na podstawie pobranego skierowania z ESR może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w placówce:

 • Przychodnia AGMED Sp. z o. o. – ul. Dunikowskiego 12,14,16, 40-127 Katowice, tel. 32 2582402;

Istnieje również możliwość wykonania badań lekarskich na własny koszt, u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Q: W jaki sposób należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie i do kiedy?
A: Zaświadczenie lekarskie kandydat musi dostarczyć  w terminie i miejscu podanym przez UKR.

Q: Czy po utworzeniu podania o przyjęcie na studia w elektronicznym systemie rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej można zmienić wybrany przedmiot i wpisać oceny z tego przedmiotu, z którego uzyskało się korzystniejszy wynik?
A: Tak, po utworzeniu podania na wybrany kierunek i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, do momentu wyznaczonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną - do daty zakończenia wprowadzania wyników maturalnych - można zmieniać wybrany wcześniej przedmiot na inny, z którego uzyskało się lepszy wynik.

Q: Czy istnieje możliwość przeniesienia się pomiędzy Wydziałami w trakcie rekrutacji?
A: Uczelnia nie przewiduje możliwości przenoszenia się pomiędzy Wydziałami w trakcie rekrutacji.

Q: Jeżeli poprawiałem maturę, do systemu mam wpisać nr świadectwa czy nr aneksu?
A: Do ESR wpisujemy wyłącznie nr świadectwa maturalnego. Ewentualne aneksy, z których uzyskane wyniki zostały wprowadzone w podaniu w ESR, należy dostarczyć podczas dokoywania wpisu na rok.

Q: Pisałem maturę IB/EB. Jaki rodzaj matury powinienem wybrać podczas rejestracji?
A: Jeśli kandydat z maturą IB/EB lub maturą zagraniczną posiada wszystkie oceny, z wymaganych na wybranym kierunku przedmiotów, wybiera opcję: matura zagraniczna.

Q: Jakie będą progi punktowe gwarantujące przyjęcie na studia w tym roku?
A: Progi punktowe ustalane są na bieżąco, na podstawie liczby przyjętych kandydatów oraz liczby uzyskanych przez nich punktów.

Q: Kiedy będzie kolejna lista rankingowa?
A: O wszystkich terminach list rankingowych Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje w stosownych ogłoszeniach na stronie internetowej – zakładka Lista Rankingowa

Q: Jeżeli wysłałam pieniądze przelewem za pomocą konta internetowego i nie napisałam pełnej nazwy odbiorcy, to czy moja wpłata opłaty rekrutacyjnej będzie brana pod uwagę? Tytuł przelewu oraz numer konta odbiorcy jest poprawny.
A: Do każdego podania przypisany jest osobny numer konta, więc ewentualne pomyłki w opisie adresu odbiorcy, czy danych kandydata ma niewielkie znaczenie.

Q: Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli nie zostałem/am przyjęty/a?
A: Opłata rekrutacyjna w takich sytuacjach nie podlega zwrotowi.

Q: Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
A: Wyłącznie w przypadku, gdy:

- kierunek studiów nie został uruchomiony,

- została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

- kandydat zrezygnował z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,

- kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Q: W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot kwoty opłaty rekrutacyjnej?
A: Zwrot nadpłaconej opłaty rekrutacyjnej następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata. Po  zakończonym terminie rekrutacji. Ww. wniosek należy skierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, na adres e-mail: sekcjarekrutacji@sum.edu.pl.  Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Q: W jaki sposób mogę zrezygnować ze studiów na SUM?           
A: Po pozytywnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydata przez UKR, na koncie kandydata na studia aktywny będzie przycisk REZYGNACJA - przycisk ten w prosty i szybki sposób umożliwia zgłoszenie rezygnacji z kandydowania na studia prowadzone w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH