ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

OPIS KIERUNKU

ZDROWIE PUBLICZNE  - studia II stopnia - stacjonarne
Limit miejsc w roku akademickim 2019/2020: 48

Jak długo trwają studia:   4 semestry

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.
Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku:
Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia. Absolwent kierunku zdrowie publiczne w trakcie studiów drugiego stopnia uzyskuje poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk społecznych i medycznych. Takie ukierunkowanie daje absolwentom niezbędne narzędzia do skutecznego uczestniczenia w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowotnych. Szczególny nacisk kładziony jest na, w tym rozpoznawanie zależności oraz uwarunkowań zachodzących i wpływających na stan zdrowia ludzi i społeczności w powiązaniu z demograficznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, epidemiologicznymi zmianami zachodzącymi w otaczającym Środowisku: tak, aby absolwent studiów mógł nimi sprawnie zarządzać. Student w trakcie studiów może wybrać jedną z następujących specjalności:

 

A co po studiach?
Absolwent kierunku zdrowie publiczne:

 1. posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych,

 2. posiada umiejętności w zakresie:

  • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, 

  • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,

  • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym, 

  • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym, 

  • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, 

  • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, 

  • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 

  • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

 3. posiada kompetencje społeczne do:

  • zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej, 

  • realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.

 4. Absolwent kierunku zdrowie publiczne, specjalność Ratownictwo Specjalistyczne uzyskuje wiedzę i zdobywa umiejętności pozwalające na zatrudnienie w następujących jednostkach:

  • Jednostki organizacyjne (CPR,) Ratownictwa Medycznego szczebla powiatowego i wojewódzkiego .
  • Jednostki szczebla wojewódzkiego i centralnego PSP,  .
  • Specjalistyczne i podstawowa grupy ratownictwa górskiego, wodnego (GOPR, WOPR)
  • Jednostki administracji publicznej (Centra zarządzania kryzysowego), w których szacuje się potrzeby służb i wyznacza się strategię działań ratunkowych, oraz opracowuje programy ich monitorowania i ewaluacji.

  5. Absolwent kierunku zdrowie publiczne, specjalność Zdrowie Środowiskowe i Profilaktyka Chorób Środowiskowozależnych, uzyskuje wiedzę i zdobywa umiejętności pozwalające na zatrudnienie w następujących jednostkach:

  • Powiatowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
  • Placówki ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna).
  • Kuratoria oświaty i wychowania oraz inne placówki oświatowe.
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna.
  • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.
  • Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.
  • Jednostki administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne.
  Instytuty naukowo-badawcze.

 

Tryb piątkowo-sobotni
Studia na specjalności zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy odbywają się w trybie stacjonarnym w piątkowe popołudnia i soboty (opcja przyjazna dla osób pracujących). Studia te są bezpłatne. Kandydat rejestruje się na studia stacjonarne, a wyboru opcji piątkowo-sobotniej dokonuje w momencie składania dokumentów. Studia w piątkowe popołudnia i soboty, przyjazne dla osób pracujących częściowo odbywają się w systemie e-learningu (wykłady).

Tryb popołudniowy
Studia na specjalności żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności

 

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom
Adres poczty elektronicznej: dziekanatwzp@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 32 397 65 26


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

PODSTAWA PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł licencjata,

inżyniera, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na

podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dla kandydatów na studia w specjalności „ratownictwo specjalistyczne”

tworzy się odrębną listę rankingową.

Na studia w specjalności „ratownictwo specjalistyczne” przyjmowani będą wyłącznie kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku albo specjalności „ratownictwo medyczne”.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność „ratownictwo specjalistyczne” przystępują obowiązkowo do testu sprawnościowego. Test sprawnościowy obejmuje sprawdzian z umiejętności pływania, test wytrzymałości, szybkości i siły


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

ZASADY I TRYB REKRUTACJI

ZASADY I TRYB REKRUTACJI

 

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (kandydat.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni,
  3. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 3. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawartych przez Uczelnię z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra,
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 6. decyzji administracyjnej Rektora.
 1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 3. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 4. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na ten kierunek studiów.
 5. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej kandydat.sum.edu.pl.
 7. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z wymaganymi dokumentami 
 8. Niezłożenie deklaracji oraz wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 9. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

TERMINARZ REKRUTACJI

Ogłoszenie 2 listy rankingowej (w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc): 25.09.2019r. (godz. 14.30)
° Termin składania dokumentów: 26.09.2019r. (godz. 9:00-14:00)
° Miejsce składania dokumentów:
Podkomisja Rekrutacyjna na studia
na kierunki zdrowie publiczne oraz zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica (budynek nr V, piętro I, pok. 88)

 


 

IV NABÓR

Rejestracja elektroniczna odbędzie się w dniach:

od 13 września 2019 r. do 20 września 2019 r. do godz. 23:59

Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto i uzupełnienia średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów dla wszystkich kandydatów upływa:

20 września 2019 r. o godz. 23:59

Opłata zostanie uznana, pod warunkiem zaksięgowania na koncie uczelni przed końcem w/w terminu.

 

Ogłoszenie 1 listy rankingowej: 23.09.2019r. (godz. 13.00)

 • Termin składania dokumentów: 24.09.2019r. oraz 25.09.2019r. (godz. 9:00-14:00)
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkomisja Rekrutacyjna na studia
  na kierunki zdrowie publiczne oraz zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
  Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica (budynek nr V, piętro I, pok. 88)

Kolejne listy rankingowe będą ogłaszane w sytuacji gdy nie zostanie wyczerpany limit miejsc.


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

OPŁATA REKRUTACYJNA I INNE OPŁATY

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

- 85,00 zł dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek zdrowie publiczne, specjalności inne niż ratownictwo medyczne;

- 100,00 zł dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek zdrowie publiczne, specjalność ratownictwo medyczne;

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów.

 

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

  Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunekbankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).

 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany"

 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

  • kierunek studiów nie został uruchomiony,

  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej

  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za studia: http://www.sum.edu.pl/student/informacje-organizacyjne/oplaty-za-studia


 

Wpłaty za legitymacje

Opłatę w wysokości 22,-zł należy wpłacić na konto:
ING Bank Śląski S.A.
nr konta 43 1050 1214 1000 0023 1209 8318
tytuł wpłaty: Wydział Zdrowia Publicznego opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
* opłaty za legitymację nie dokonują studenci, którzy mieli już wydaną elektroniczną legitymację w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, jednak o tym fakcie należy powiadomić pracownika dziekanatu WZP w trakcie składania dokumentów.


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

WPIS NA STUDIA

WPIS NA STUDIA

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek ZOBOWIĄZANI są do dokonania wpisu na rok w terminie wskazanym przez Uczelnianą  Komisję Rekrutacyjną (dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych).
 2. Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata).
 3. Konsekwencją nie dokonania wpisu w wymaganym terminie będzie skreślenie Kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dokumenty Kandydat dostarcza w białej wiązanej opisanej teczce.

Opis teczki generowany jest z systemu rejestracji elektronicznej SUM jako czwarta strona podania, należy ją wydrukować i trwale zamocować do teczki lub opisać ją ręcznie zgodnie z opisem na stronie (kierunek studiów, nazwisko i imię, adres do korespondencji , nr telefonu  i adres e-mail) 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokonując tzw. wpisu na I rok studiów:

UWAGA
Wraz z podaniem o przyjęcie na wybrany kierunek studiów należy z systemu wydrukować skierowanie na badanie lekarskie (1 kopia) oraz informację o wpisie na studia (2 kopie).
 

Informacje dodatkowe:

 1. Studenci SUM, składający dokumenty na drugi kierunek do dokumentów dołączają tylko 1 podpisane zdjęcie i nie dokonują opłaty za legitymację. (ważność legitymacji i książeczki zdrowia będzie przedłużona).
 2. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia (niemieszczący się w limicie przyjęć na wybrany kierunek) w danej liście rankingowej, cały czas biorą udział w rekrutacji, aż do oficjalnego jej zakończenia.
 3. Kandydaci ZOBOWIĄZANI są do śledzenia list rankingowych i komunikatów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W momencie złożenia dokumentów wydrukowane przez kandydata skierowanie na badania zostanie podpisane i podbite przez osobę upoważnioną.
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie podanym przez UKR, (zaświadczenie w oryginale można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową).
 1. Jeżeli kandydat  rezygnuje ze studiów po dokonaniu wpisu, zobowiązany jest  o tym fakcie jak najszybciej powiadomić Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną lub Dziekanat osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata lub wysyłając pocztą polską podpisane własnoręcznie oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów na danym kierunku

 


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), podczas dokonywania wpisu otrzymają skierowanie na bezpłatne obowiązkowe badania lekarskie.
Skierowanie na badania lekarskie można wydrukować z systemu rejestracji elektronicznej po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej. Istnieje możliwość wykonania wcześniej badań lekarskich dla osób składających dokumenty przez pełnomocnika. W tym celu należy wydrukowane skierowanie podbić w Dziekanacie i przeprowadzić badania u lekarza medycyny pracy. Osoby, które nie uzyskały jeszcze lokaty na liście rankingowej wykonują badania odpłatnie

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej)

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach:

 Przychodnia AGMED Sp. z o. o. – ul. Dunikowskiego 12,14,16, 40-127 Katowice, tel. 32 2582402;

 SANTE CLINIC Sp. z o. o. Spółka Komandytowa– Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec, tel. 32 2924847;

 Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE Sp. z o. o. – ul. Słodczyka 7, 41-800 Zabrze, tel. 32 2786616

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz.1144) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Podczas toku studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu mogą wystąpić następujące narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd rozpuszczalniki organiczne,

 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks),

 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),

 • zakażenia przenoszone drogą krwi (wzw typu B i C, HIV),

 • choroby zakaźne i pasożytnicze,

 • promieniowanie jonizujące (głównie x),

 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,

 • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi,

 • czynniki psychospołeczne.

Zaświadczenie lekarskie może zostać wystawiane na dowolnym druku zawierającym odwołanie się do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2014, poz.1144), i powinno zawierać ocenę zdolności do studiowania na określonym kierunku oraz termin ważności.

Wzór zaświadczenia lekarskiego


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Nabór na studia na rok akademicki 2019/2020 został zakończony. Zapraszamy do rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

 


 

 

Komunikat II (17.06.2019r.)
Podkomisja Rekrutacyjna na studia na kierunki zdrowie publiczne i zarządzanie ryzykiem zdrowotnym dyżuruje w następujących terminach:
CZERWIEC: 17-30.06 (dni robocze godz. 9:00-14:00)
LIPIEC: 01-31.07 (dni robocze godz. 9:00-14:00) 
SIERPIEŃ: 01.08, 02.08, 06.08, 08.08, 13.08, 14.08, 20.08, 22.08, 27.08, 29.08 (godz. 9:00-14:00)
WRZESIEŃ: 01-30.09 (dni robocze godz. 9:00-14:00)

 

Komunikat I (10.05.2019r.)

Podkomisja Rekrutacyjna na studia na kierunki zdrowie publiczne i zarządzanie ryzykiem zdrowotnym rozpoczyna dyżury 17 czerwca 2019 r.
Tel: (+48) 32 397 65 40 (godz. 9:00-14:00)


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

DANE KONTAKTOWE

Podkomisja Rekrutacyjna na studia
na kierunki zdrowie publiczne i zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica (budynek nr V, piętro I, pok. 88)
Telefon: (+48) 32 397 65 40 
E-mail: rekrutacjawzp@sum.edu.pl
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
Telefon: (+48) 32 397 65 36 
E-mail: dziekanatwzp@sum.edu.pl


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

FAQ

Q: Kiedy będzie kolejna lista rankingowa i jaki będzie termin wpisów?
A: Terminy ogłaszania kolejnych list rankingowych wraz z terminami wpisów znajdują się w części lista rankingowa. Proszę również śledzić informacje pojawiające się w części Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej.

Q: Jakie dokumenty muszę złożyć po zakwalifikowaniu mnie do przyjęcia na studia?
A: Należy dostarczyć dokumenty zgodnie wymaganiami przedstawionymi w części Wpis na studia.

Q: Gdzie należy składać dokumenty?
A: Dokumenty należy składać w siedzibie Podkomisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki zdrowie publiczne i zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w godzinach od 9.00 do 14.00 pod adresem Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica (budynek nr V, piętro I, pok. 88).Terminy przyjmowania dokumentów zostały określone w części lista rankingowa.

Q: Gdzie można wykonać badania lekarskie?
A: Kandydat, po dokonaniu wpisu na rok, może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w jednej z trzech placówek. Lista placówek dostępna jest w części Badania lekarskie.

Q: Do kiedy i gdzie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
A: Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego będzie zależał od daty dokonania wpisu. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć osobiście do siedziby Podkomisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki zdrowie publiczne i zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (w trakcie dyżurów Komisji zgodnie z informacjami w części komunikaty komisji rekrutacyjnej). Zaświadczenia można również przesyłać drogą pocztową na adres Podkomisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki zdrowie publiczne i zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica).

Q: Czy podczas wpisu na studia konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu?
A: Tak. Kandydat musi okazać do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Q: Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli nie zostałem/am przyjęty/a?
A: Opłata rekrutacyjna w takich sytuacjach nie podlega zwrotowi.


ZDROWIE PUBLICZNE / WZP STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

LIMITY PRZYJĘĆ I PROGI PUNKTOWE

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=site/limity


© 2019, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH