COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

OPIS KIERUNKU

studiuj_i_zarabiaj!

         

 

COACHING MEDYCZNY - studia II stopnia, stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2018/2019: 24

Jak długo trwają studia:  4 semestry

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Studia magisterskie z coachingu medycznego są unikatowym kierunkiem przygotowanym z myślą o osobach ze stopniem licencjata.

To doskonała propozycja dla osób, które interesują się medycyną i psychologią. Zadaniem coacha jest pomagać w odkrywaniu, zrozumieniu i osiąganiu celów życiowych pacjentów/klientów. Coachning medyczny koncentruje się na takim właśnie podejściu do osób chorych (zwłaszcza pacjentów onkologicznych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych), ale w ośrodkach opieki zdrowotnej miałby do spełnienia także inną bardzo ważną rolę. Coach ma być  wsparciem dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób, które na co dzień pomagają osobom chorym. To ciężka praca, która wiąże się z wieloma obciążeniami psychicznymi i długotrwałym stresem, co może i niestety coraz częściej kończy się wypaleniem zawodowym. Ukończenie coachingu medycznego może być szczególnie dobrą kartą przetargową w poszukiwaniu pracy przez tych wszystkich, którzy zdobyli zawód medyczny na studiach pierwszego stopnia. W programie studiów znajdują się przedmioty nie tylko związane bezpośrednio z coachingiem ale również psychologiczne, socjologiczne, medyczne i filozoficzne.

Kandydat na ten kierunek powinien być kreatywny, spostrzegawczy, empatyczny, komunikatywny i odpowiedzialny.

A co po studich:

Absolwent kierunku coaching medyczny będzie doskonale przygotowany do pracy
w gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu oraz pomocy psychologicznej. Osoby z takim wykształceniem są także poszukiwanymi pracownikami działów: kadr, public relations, administracji, finansów i bankowości, biur obsługi klienta itp.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Medyków 12, Katowice 40-752
Adres poczty elektronicznej: tzurawska@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 32 208 88 11


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

PODSTAWA PRZYJĘCIA

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia.
O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

ZASADY I TRYB REKRUTACJI

 1.   Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego

  (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco

  z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata. 

  1. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:

  1)   zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,2)   dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,

  w wysokości ustalonej przez Rektora,3)   posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny 

  1. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

  2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  3. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

  4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

  1. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

  2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób
 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązanesą w terminach podanych przez Uczelnię do:

1)        dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,

2)        dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 1. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 1. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.

Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.

 1. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 1. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

1)             wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

3)             poświadczoną przez Uczelnię lub inną instytucję kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

4)             2 kolorowe zdjęcia spełniające wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem

5)             Dowodem wpłaty:

- za legitymację studencką opłata wynosi 17 zł . Nie dotyczy absolwentów SUM w Katowicach którzy posiadają legitymację studencką , a nie zwrócili jej do Dziekanatu – nie mają obowiązku wyrabiania nowej.

- za duplikat legitymacji studenckiej w wysokości 25,50 zł . Dotyczy absolwentów SUM w Katowicach, którzy nie posiadają legitymacji i nie zwrócili jej do Dziekanatu – mają obowiązek wyrobienia duplikatu

Wyżej wymienionych wpłat dokonać można w kasie :

Ul Medyków 18 w Katowicach Ligocie

lub przelewem:

na nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 ING Bank Śląski

w tytule należy podać : imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, opłata za legitymację.

6)      kserokopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z kserokopią suplementu, potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału. Kandydaci którzy nie posiadają jeszcze dyplomu i suplementu ukończenia studiów I stopnia zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego . Po otrzymaniu dyplomu oraz suplementu Kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia w/w dokumentów pod rygorem skreślenia z listy przyjętych. 

7)      Dokumenty potwierdzające  osiągnięcia naukowe Kandydata ( kserokopia i oryginał do wglądu)

8)      Zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w białej wiązanej teczce opisanej zgodnie ze wzorem (wzór poniżej). Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

 1. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.

 1. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 1. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 

WZÓR OPISU TECZKI

 

 Wydział Nauk o Zdrowiuw Katowicach  KIERUNEK ………………STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNEI/ II STOPNIA   Nazwisko i imięAdres korespondencyjnyz kodemnr telefonu 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

TERMINARZ REKRUTACJI

22.08.2018r - 20.09.2018r. do godz. 23:59 - Rejestracja elektroniczna w serwisie „Rekrutacja” na stronie internetowej Uczelni

 

Ogłoszenie  listy rankingowej:  21.09.2018r. o godz. 15:00 

Wpis na I rok studiów :   24.09., 25.09.,26.09.2018r.  


 

KIERUNEK : FIZJOTERAPIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, PIELĘGNIARSTWO STACJONARNE I NIESTACJONARNE, POŁOŻNICTWO STACJONARNE I NIESTACJONARNE, ELEKTRORADIOLOGIA  STACJONARNE I NIESTACJONARNE, COACHING MEDYCZNY

Rejestracja elektroniczna , uzupełnianie średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej:

od 01 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. do godz. 23:59

Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej – na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto i uzupełnienia średniej ocen upływa:

25 lipca 2018 r. do godz. 23:59 !!!!

Opłata zostanie uznana, pod warunkiem zaksięgowania na koncie uczelni przed końcem w/w terminu.

LISTY RANKINGOWE :

1 lista rankingowa  30.07.2018 r. o godz.15.00

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • od  dnia 01.08.2018 r. do dnia  03.08.2018r.
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Katowice-Ligota  ul. Medyków 12 (3 piętro pok. 301)
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 15.08.2018r WNoZ w Katowicach 3 piętro pok. 304

 

Przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne od 03.08.2018r. do 04.09.2018r.

Prowadzony będzie dyżur w celu składania zaświadczeń lekarskich

 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

OPŁATA REKRUTACYJNA I INNE OPŁATY

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019 wynosi 75 zł, a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi 65 zł

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1814

 

 1. Opłata rekrutacyjna jest wymagana niezależnie od trybu, w jakim kandydat ubiega się.W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową
(przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

 1. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunekbankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelniw terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 1. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".

 1. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

-       kierunek studiów nie został uruchomiony,

-       została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

-       kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed jego zamknięciem,

-       kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za studia: http://www.sum.edu.pl/student/informacje-organizacyjne/oplaty-za-studia


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

LISTA RANKINGOWA

LISTY RANKINGOWE :

1 lista rankingowa  30.07.2018 r. o godz.15.00

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • od  dnia 01.08.2018 r. do dnia  03.08.2018r.
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Katowice-Ligota  ul. Medyków 12 (3 piętro pok. 301)
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 15.08.2018r WNoZ w Katowicach 3 piętro pok. 304


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

WPIS NA STUDIA

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonych terminach w godzinach od 9.00 - 14.00
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek ZOBOWIĄZANI są do dokonania wpisu na rok w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy rankingowej lub w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych).
 • Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata).
 • Konsekwencją nie dokonania wpisu w wymaganym terminie będzie skreślenie Kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
 
Przy wpisie należy okazać dowód osobisty oraz dostarczyć następujące dokumenty:
 • Dwustronnie wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na wybrany kierunek studiów (z systemu rejestracji elektronicznej SUM).
 • Wydrukowane z systemu rejestracji elektronicznej SUM skierowanie na badania
 • Kserokopię dowodu osobistego (może być powiększona).
 • 2 kolorowe zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35mm x 45mm, z czego jedno podpisane imieniem, nazwiskiem i nr PESEL Kandydata.
 • Dowód wpłaty w wysokości 17 zł za legitymację ( dotyczy absolwentów innych uczelni )
 • Podpisany własnoręcznie dyplom ukończenia studiów I stopnia
 • zaświadczenie o średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia
 
Dokumenty Kandydat dostarcza w białej wiązanej opisanej teczce.
Opis teczki generowany jest z systemu rejestracji elektronicznej SUM jako czwarta strona podania, należy ją wydrukować i trwale zamocować do teczki lub opisać ją ręcznie zgodnie z opisem na stronie.
 
Opłata za legitymację
Wpłatę w wysokości 17 zł za legitymację można dokonać w kasie Uczelni :
przy ul Medyków 18 w Katowicach Ligocie ( 9.30 – 14.00)
lub przelewem :
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 ING Bank Śląski
W tytule wpłaty należy zamieścić: imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, opłata za legitymację
 
Informacje dodatkowe:
 • Studenci SUM, składający dokumenty na drugi kierunek do dokumentów dołączają tylko 1 podpisane zdjęcie i nie dokonują opłaty za legitymację. (ważność legitymacji i książeczki zdrowia będzie przedłużona).
 • Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia (niemieszczący się w limicie przyjęć na wybrany kierunek) w danej liście rankingowej, cały czas biorą udział w rekrutacji, aż do oficjalnego jej zakończenia.
 • Kandydaci ZOBOWIĄZANI są do śledzenia list rankingowych i komunikatów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • W momencie złożenia dokumentów wydrukowane przez kandydata skierowanie na badania zostanie podpisane i podbite przez osobę upoważnioną.
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ul. Medyków 12 w Katowicach do 2 tygodni od dokonania wpisu na rok, (zaświadczenie w oryginale można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową).


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

BADANIA LEKARSKIE

Na kierunku Coaching medyczny nie zachodzi konieczność kierowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na badania lekarskie.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Uwaga Kandydaci !
Od 22.08.2018 do 20.09.2018 godz. 23.59 trwa II nabór. Zapraszamy do elektronicznej rekrutacji.

 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

DANE KONTAKTOWE

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach


40-752 Katowice-Ligota

ul. Medyków 12 
III piętro w pok. 304
tel. 32 208 85 85
email: rekrutacjawnoz@sum.edu.pl

Adres poczty elektronicznej i telefon do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej czynne w okresie : 
od 25 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. w godz. 9:00 do 14:00.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

FAQ

Q: Czy dokumenty w Dziekanacie muszę złożyć osobiście ?
A: Tak, ewentualnie przez osobę upoważnioną notarialnie.

Q: Kiedy należy pobrać skierowanie na badania lekarskie ?
A: Skierowania na badania należy pobrać po zweryfikowaniu w systemie rekrutacji (dokonaniu opłaty rekrutacyjnej), w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ul. Medyków 12, 1 piętro.

Q: Jaką średnią należy podać na kierunki II stopnia?
A: Należy podać średnią arytmetyczną z toku studiów.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

LIMITY PRZYJĘĆ I PROGI PUNKTOWE

LIMIT PRZYJĘĆ 2018/2019: 24

PROGI PUNKTOWE 2017/2018
Liczba punktów zapewniających przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018 wynosiła 3,49 (minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na podstawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami)


© 2019, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH