COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

OPIS KIERUNKU

studiuj_i_zarabiaj!

         

 

COACHING MEDYCZNY - studia II stopnia, stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2019/2020: 24

Jak długo trwają studia:  4 semestry

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Studia magisterskie z coachingu medycznego są unikatowym kierunkiem przygotowanym z myślą o osobach ze stopniem licencjata.

To doskonała propozycja dla osób, które interesują się medycyną i psychologią. Zadaniem coacha jest pomagać w odkrywaniu, zrozumieniu i osiąganiu celów życiowych pacjentów/klientów. Coachning medyczny koncentruje się na takim właśnie podejściu do osób chorych (zwłaszcza pacjentów onkologicznych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych), ale w ośrodkach opieki zdrowotnej miałby do spełnienia także inną bardzo ważną rolę. Coach ma być  wsparciem dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób, które na co dzień pomagają osobom chorym. To ciężka praca, która wiąże się z wieloma obciążeniami psychicznymi i długotrwałym stresem, co może i niestety coraz częściej kończy się wypaleniem zawodowym. Ukończenie coachingu medycznego może być szczególnie dobrą kartą przetargową w poszukiwaniu pracy przez tych wszystkich, którzy zdobyli zawód medyczny na studiach pierwszego stopnia. W programie studiów znajdują się przedmioty nie tylko związane bezpośrednio z coachingiem ale również psychologiczne, socjologiczne, medyczne i filozoficzne.

Kandydat na ten kierunek powinien być kreatywny, spostrzegawczy, empatyczny, komunikatywny i odpowiedzialny.

A co po studich:

Absolwent kierunku coaching medyczny będzie doskonale przygotowany do pracy
w gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu oraz pomocy psychologicznej. Osoby z takim wykształceniem są także poszukiwanymi pracownikami działów: kadr, public relations, administracji, finansów i bankowości, biur obsługi klienta itp.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Medyków 12, Katowice 40-752
Adres poczty elektronicznej: tzurawska@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 32 208 88 11


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

PODSTAWA PRZYJĘCIA

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia.
O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

ZASADY I TRYB REKRUTACJI

ZASADY I TRYB REKRUTACJI

 

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (kandydat.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni,
  3. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 3. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawartych przez Uczelnię z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra,
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 6. decyzji administracyjnej Rektora.
 1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 3. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 4. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na ten kierunek studiów.
 5. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej kandydat.sum.edu.pl.
 7. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z wymaganymi dokumentami 
 8. Niezłożenie deklaracji oraz wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 9. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

TERMINARZ REKRUTACJI

Rejestracja elektroniczna , uzupełnianie średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej:

od 01 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. do godz. 23:59

Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej – na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto i uzupełnienia średniej ocen upływa:

26 lipca 2019 r. do godz. 23:59 !!!!

Opłata zostanie uznana, pod warunkiem zaksięgowania na koncie uczelni przed końcem w/w terminu.

LISTY RANKINGOWE :

1 lista rankingowa  29.07.2019 r. o godz.15.00

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • od dnia 31.07.2019 r. do dnia  02.08.2019r. w godzinach 9.00-14.00
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Katowice-Ligota  ul. Medyków 12 (3 piętro pok. 301)
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 09.08.2019r WNoZ w Katowicach 3 piętro pok. 304

 

Przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne od 05.08.2019r. do 02.09.2019r.

Prowadzony będzie dyżur w celu składania zaświadczeń lekarskich w dniach  5,7,9.08.2019 od 9.00 do 14.00

 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

OPŁATA REKRUTACYJNA I INNE OPŁATY

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi 85,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów.

 

 1. Opłata rekrutacyjna jest wymagana niezależnie od trybu, w jakim kandydat ubiega się.W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową
(przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

 1. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunekbankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelniw terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 1. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".

 1. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

-       kierunek studiów nie został uruchomiony,

-       została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

-       kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed jego zamknięciem,

-       kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z opłatami za studia: http://www.sum.edu.pl/student/informacje-organizacyjne/oplaty-za-studia


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

LISTA RANKINGOWA

Lista rankingowa 29.07.2019r.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

WPIS NA STUDIA

WPIS NA STUDIA

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek ZOBOWIĄZANI są do dokonania wpisu na rok w terminie wskazanym przez Uczelnianą  Komisję Rekrutacyjną (dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych).
 2. Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata).
 3. Konsekwencją nie dokonania wpisu w wymaganym terminie będzie skreślenie Kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dokumenty Kandydat dostarcza w białej wiązanej opisanej teczce.

Opis teczki generowany jest z systemu rejestracji elektronicznej SUM jako czwarta strona podania, należy ją wydrukować i trwale zamocować do teczki lub opisać ją ręcznie zgodnie z opisem na stronie (kierunek studiów, nazwisko i imię, adres do korespondencji , nr telefonu  i adres e-mail) 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokonując tzw. wpisu na I rok studiów:

 

Informacje dodatkowe:

 1. Studenci SUM, składający dokumenty na drugi kierunek do dokumentów dołączają tylko 1 podpisane zdjęcie i nie dokonują opłaty za legitymację. (ważność legitymacji i książeczki zdrowia będzie przedłużona).
 2. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia (niemieszczący się w limicie przyjęć na wybrany kierunek) w danej liście rankingowej, cały czas biorą udział w rekrutacji, aż do oficjalnego jej zakończenia.
 3. Kandydaci ZOBOWIĄZANI są do śledzenia list rankingowych i komunikatów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W momencie złożenia dokumentów wydrukowane przez kandydata skierowanie na badania zostanie podpisane i podbite przez osobę upoważnioną.
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie podanym przez UKR, (zaświadczenie w oryginale można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową).
 1. Jeżeli kandydat  rezygnuje ze studiów po dokonaniu wpisu, zobowiązany jest  o tym fakcie jak najszybciej powiadomić Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną lub Dziekanat osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata lub wysyłając pocztą polską podpisane własnoręcznie oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów na danym kierunku

 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

BADANIA LEKARSKIE

Na kierunku Coaching medyczny nie zachodzi konieczność kierowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na badania lekarskie.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 3
 
UWAGA Kandydaci

W dniach 22.08 do 11.09 otwarty został II nabór, zachęcamy do rejestracji on line. Data ogłoszenia listy rankingowej dla II naboru 13.09 wpis na studia 16,17,18.09 pokoje 301-303 ul. Medyków 12 Katowice Ligota

 
Komunikat nr 2
Dnia 16.08.2019 Komisja Rekrutacyjna nie pełni dyżuru, zgodnie z zarządzeniem Rektora.

 
Komunikat nr 1
 
Wakacyjna przerwa w pracach Komisji Rekrutacyjnej
W terminie od 05. 08. 2019r. do 01. 09. 2019r. – przerwa w pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Od 02. 09. 2019 r. – wznowienie pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 

 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

DANE KONTAKTOWE

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

40-752 Katowice-Ligota

ul. Medyków 12 
III piętro w pok. 304
tel. 32 208 85 85
email: rekrutacjawnoz@sum.edu.pl

 


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

FAQ

Q: Czy dokumenty w Dziekanacie muszę złożyć osobiście ?
A: Tak, ewentualnie przez osobę upoważnioną notarialnie.

Q: Kiedy należy pobrać skierowanie na badania lekarskie ?
A: Skierowania na badania należy pobrać po zweryfikowaniu w systemie rekrutacji (dokonaniu opłaty rekrutacyjnej), w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ul. Medyków 12, 1 piętro.

Q: Jaką średnią należy podać na kierunki II stopnia?
A: Należy podać średnią arytmetyczną z toku studiów.


COACHING MEDYCZNY / WNOZ STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

LIMITY PRZYJĘĆ I PROGI PUNKTOWE

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=site/limity


© 2019, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH