LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

OPIS KIERUNKU

OPIS KIERUNKU

LEKARSKI   - jednolite studia magisterskie stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2019/2020: (limit zostanie podany po ogłoszeniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny).


Jak długo trwają studia: 12 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

 

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

 

Charakterystyka kierunku

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci lekarzy na dwóch wydziałach: Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Oba posiadają kategorię naukową A, którą Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tylko tym jednostkom, które uważa za bardzo dobre.

Rekrutacja na kierunek lekarski w SUM jest wspólna, podczas rejestracji kandydat wybiera wydział, na którym chce studiować.

Studia trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe
w okresie wakacyjnym.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada największe w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci mogą ćwiczyć na fantomach
i modelach szkoleniowych, umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy, takie jak podejmowanie decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta. CDiSM to „szpital w pigułce”: znajduje się w nim sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego sala pediatryczna i sala porodowa oraz symulator karetki). Dzięki nowej technologii wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach. Tym bardziej, że „pacjenci” w Centrum nie tylko wyglądają jak żywi ludzie, ale przypominają ich również pod względem reakcji fizjologicznych. Wydają dźwięki, pocą się, krwawią. Dzięki wykorzystaniu symulacji medycznej studenci są także lepiej przygotowani do kontaktu z pacjentami, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort chorych przebywających w szpitalach klinicznych.

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada jedną z największych  baz klinicznych spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Wydziały korzystają również z jednostek działających na bazie innych szpitali w województwie śląskim. Kliniki i oddziały kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług Medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach.

Po każdym roku studiów trzeba odbyć obowiązkowe praktyki. Można je zrealizować
w jednym z szpitali, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę, lub innym wybranym przez Studenta.

A co po studiach

Po ukończeniu studiów  na kierunku lekarskim  wszyscy absolwenci znajdują dobrze płatną pracę.

 • Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.

 • Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się

o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.

 • Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

 • Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Lekarski w Katowicach
Medyków 18, 40-752 Katowice
Adres poczty elektronicznej: afilipek@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32)   208 86 65

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Adres poczty elektronicznej: ssurma@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32)   37 05 295


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

PODSTAWA PRZYJĘCIA

PODSTAWA PRZYJĘCIA

 • Przyjęcia kandydatów legitymujących się „nową maturą” (zdawana od 2005 r.), IB, EB

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów
z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata  

   przedmiot.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów
z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 • Przyjęcia kandydatów legitymujących się ‘starą maturą’ odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego (przeliczonych zgodnie z zasadą 1%=1 punkt), zdawanego w OKE, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2017 i posiada ‘Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych’, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej. Uczelnia nie przeprowadza dla kandydatów ze ‘starą maturą’ egzaminów wstępnych. Kandydaci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Przyjęcia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa oraz kandydatów legitymujących się dyplomem matury IB oraz matury EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnych ocen z wymaganych przedmiotów odbywają się na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu wstępnego zdawanego w SUM z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Uczelnia uznaje wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2007-2017 i posiada ‘Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych’, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

ZASADY I TRYB REKRUTACJI

 

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (https://kandydat.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która: 
  1. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty – dotycz kandydatów na kierunki studiów na które zaświadczenie jest wymagane), albo IB, albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
  2. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  3. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni.
 3. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 4. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie nowej matury i starej matury, maturę IB lub EB lub inną maturę zagraniczną i nie zdawały egzaminu maturalnego (egzaminu wstępnego) ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie podstawowym lub rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.
 5. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają oceny z wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotu, przystępują do egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów, przeprowadzanego przez Uczelnię lub przez inne uczelnie medyczne.
 6. Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu  przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu zgodnie tabelą
 7. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  2. umów zawartych przez Uczelnię z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach,
  3. decyzji ministra,
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
  6. decyzji administracyjnej Rektora.
 8. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=1 punkt.
 9. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 10. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach medycznych w Polsce. Uczelnia nie organizuje egzaminu wstępnego dla osób legitymujących się starą maturą. Osoby te mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 11. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 12. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się nową maturą.
 13. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) winny zostać przeliczone przez kandydata przy zastosowaniu przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu
 14. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.
 15. Osoby, które w roku 2019 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w  przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 20 września 2019 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.
 16. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 17. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 18. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego przez Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: analityka medyczna, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 19. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 20. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 21. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej kandydat.sum.edu.pl.
 22. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z wymaganymi dokumentami.
 23. Niezłożenie deklaracji oraz wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 24. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.
 25. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 26. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 27. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów może zostać przyjęty tylko na jeden wybrany kierunek studiów rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020.
 28. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 29. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.
 30. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.
 31.  Finalistom olimpiad, przedmiotowych, o których mowa w art. 44zzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.
 32. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w pkt. 25 i pkt. 26 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 33. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
  1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
  2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
  3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
  4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
  5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
  6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.
 34. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:
  1. Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2019-2020 ), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne;
  2. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2019-2020 ), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;
  3. Dziekana Wydziału Nauk Zdrowiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2019-2020 ), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;
  4. Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały (patrz: https://sum.edu.pl/kandydat/zasady-i-kryteria-2019-2020 ), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

TERMINARZ REKRUTACJI

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 1. Kandydaci Legitymujący się:

- tzw. „nową maturą” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),

- tzw. „starą maturą” (egzaminem dojrzałości zdawanym do roku 2004),

- dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate)

 

 • STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

 

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełniania wyników z matury na wszystkie kierunki studiów:

 

od 27 maja 2019 r. do 8 lipca 2019 r. do godz.23:59

 

 

 1. Kandydaci Legitymujący się:

- świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa,

- dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów,

 

 • STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

 

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełniania wyników z matury na wszystkie kierunki studiów DLA KANDYDATÓW NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ STUDIA I stopnia, którzy przystępują w 2019 r. do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego w SUM w Katowicach:

 

od 29 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. do godz.23:59

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany
w przypadku wpływu środków na konto Uczelni.

 

UWAGA! WAŻNE!

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Uczelniany Egzamin Wstępny w SUM w Katowicach przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać standardom wymagań egzaminacyjnych obowiązujących przed 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla w/w kandydatów:

 • 06.2019 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.
 • 06.2019 r. godz. 14:00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.

 

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatom, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Uczelnia wyda zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby, legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen
  z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów.

 

Terminy ogłaszania list rankingowych

 

1 Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 10.07.2019 r. o godz. 14:00

1 lista rankingowa z dnia 10.07.2019 r.  o godz. 14.00

Terminy składania dokumentów:

 • od  dnia 11.07.2019 r. do dnia 15.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 17.07.2019 r.

2 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 16.07.2019 r. o godz.12:00.

2 lista rankingowa z dnia 16.07.2019 r. o godz. 12.00

Terminy składania dokumentów:

 • od  dnia 17.07.2019 r. do dnia 19.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 23.07.2019 r.

3 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 22.07.2019 r. o godz. 12:00.

3 lista rankingowa z dnia 22.07.2019 r.  o godz. 12.00

Terminy  składania dokumentów:

 • od  dnia 23.07.2019 r. do dnia 25.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 29.07.2019 r.

4 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 26.07.2019 r. o godz. 12:00.

4 lista rankingowa z dnia 26.07.2019 r.  o godz. 12.00

Terminy  składania dokumentów:

 • od  dnia 29.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 02.08.2019 r.

 

W terminie od 05. 08. 2019r. do 01. 09. 2019r. –

przerwa w pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia

Od 02. 09. 2019 r. – wznowienie pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc kontynuowanie procedury zamieszczania kolejnych list rankingowych (terminy będą podawane na bieżąco).

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

OPŁATA REKRUTACYJNA I INNE OPŁATY

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi 85,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów.

 

 1. Opłata rekrutacyjna jest wymagana niezależnie od trybu, w jakim kandydat ubiega się.

  W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową
(przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

 

 1. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni
  w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).

 

 1. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".

 

 1. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

 • kierunek studiów nie został uruchomiony,

 • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

 • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,

 • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

 

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

LISTA RANKINGOWA

Listy rankingowe

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Lekarskiego w Katowicach (adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Katowice-Ligota ul. Medyków18) oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu (adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2, parter)  oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, iż dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W przypadku niedopełnienia limitu danego wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów. (wraz z zaświadczeniem lekarskim)

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu miejsc na kierunek lekarski, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia.

  

Terminy ogłaszania list rankingowych

1 Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 10.07.2019 r. o godz. 14:00

1 lista rankingowa z dnia 10.07.2019 r.  o godz. 14.00

Terminy składania dokumentów:

 • od  dnia 11.07.2019 r. do dnia 15.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 17.07.2019 r.

2 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 16.07.2019 r. o godz.12:00.

2 lista rankingowa z dnia 16.07.2019 r. o godz. 12.00

Terminy składania dokumentów:

 • od  dnia 17.07.2019 r. do dnia 19.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 23.07.2019 r.

3 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 22.07.2019 r. o godz. 12:00.

3 lista rankingowa z dnia 22.07.2019 r.  o godz. 12.00

Terminy  składania dokumentów:

 • od  dnia 23.07.2019 r. do dnia 25.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 29.07.2019 r.

4 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 26.07.2019 r. o godz. 12:00.

4 lista rankingowa z dnia 26.07.2019 r.  o godz. 12.00

Terminy  składania dokumentów:

 • od  dnia 29.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. do godziny 14.00
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 02.08.2019 r.

 

W terminie od 05. 08. 2019r. do 01. 09. 2019r. –

przerwa w pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia

Od 02. 09. 2019 r. – wznowienie pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc kontynuowanie procedury zamieszczania kolejnych list rankingowych (terminy będą podawane na bieżąco).

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

WPIS NA STUDIA

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek ZOBOWIĄZANI są do dokonania wpisu na rok w terminie wskazanym przez Uczelnianą  Komisję Rekrutacyjną (dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych).
 2. Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata).
 3. Konsekwencją nie dokonania wpisu w wymaganym terminie będzie skreślenie Kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dokumenty Kandydat dostarcza w białej wiązanej opisanej teczce.

Opis teczki generowany jest z systemu rejestracji elektronicznej SUM jako czwarta strona podania, należy ją wydrukować i trwale zamocować do teczki lub opisać ją ręcznie zgodnie z opisem na stronie (kierunek studiów, nazwisko i imię, adres do korespondencji , nr telefonu  i adres e-mail)

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokonując tzw. wpisu na I rok studiów:

Informacje dodatkowe:

 1. Studenci SUM, składający dokumenty na drugi kierunek do dokumentów dołączają tylko 1 podpisane zdjęcie i nie dokonują opłaty za legitymację. (ważność legitymacji i książeczki zdrowia będzie przedłużona).
 2. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia (niemieszczący się w limicie przyjęć na wybrany kierunek) w danej liście rankingowej, cały czas biorą udział w rekrutacji, aż do oficjalnego jej zakończenia.
 3. Kandydaci ZOBOWIĄZANI są do śledzenia list rankingowych i komunikatów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W momencie złożenia dokumentów wydrukowane przez kandydata skierowanie na badania zostanie podpisane i podbite przez osobę upoważnioną.
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie podanym przez UKR, (zaświadczenie w oryginale można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową).
 1. Jeżeli kandydat  rezygnuje ze studiów po dokonaniu wpisu, zobowiązany jest  o tym fakcie jak najszybciej powiadomić Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną lub Dziekanat osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata lub wysyłając pocztą polską podpisane własnoręcznie oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów na danym kierunku


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), składając wymagane dokumenty przynoszą także wydrukowane z systemu skierowanie na bezpłatne badania lekarskie, które podczas wpisu zostanie podpisane przez osobę upoważnioną do wydawania skierowania na obowiązkowe badania lekarskie. Skierowanie na badania lekarskie można wydrukować z systemu rejestracji elektronicznej po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej. Istnieje możliwość wykonania wcześniej badań lekarskich dla osób składających dokumenty przez pełnomocnika. W tym celu należy wydrukowane skierowanie podbić w Dziekanacie i przeprowadzić badania u lekarza medycyny pracy. Osoby, które nie uzyskały jeszcze lokaty na liście rankingowej wykonują badania odpłatnie.

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej)

Niedostarczenie w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną prawidłowego zaświadczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • Przychodnia AGMED Sp. z o. o.  – ul. Dunikowskiego 12,14,16, 40-127 Katowice, tel. 32 2582402;
 • SANTE CLINIC Sp. z o. o. Spółka Komandytowa  – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec, tel. 32 2924847;
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE Sp. z o. o. – ul. Słodczyka 7, 41-800 Zabrze, tel. 32 2786616

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz.1144) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

 

Poniżej podano listę  narażeń  dla kierunku lekarskiego i wzór zaświadczenia lekarskiego.

 

Lista narażeń – kierunek lekarski

 

W trakcie studiów, kandydat jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne

 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)

 •  choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A)

 •  zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typu B i C, HIV)

 • choroby zakaźne i pasożytnicze

 •  promieniowanie jonizujące (głównie X)

 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera

 • zagrozenia wynikajace ze stalego duzego doplywu informacji i gotowosci do odpowiedzi

 • czynniki psycho-społeczne.

 

Lista narażeń przedstawiona powyżej jest wymagana przez lekarza medycyny pracy, przed podjęciem decyzji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na kierunku lekarskim.

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WZÓR

 

Pouczenie:

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (DZ.U.z 2014r. poz.1144) osoba badana lub palcówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego badania. 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 4

Uwaga kandydaci - laureaci i finaliści olimpiad!!!!

1. Laureaci i finaliści przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki, którzy będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, składają w terminie:

od 24.06.2019 do 08.07.2019r.  w godz. od 9.00 do 14.00

w siedzibie Podkomisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia

dla kandydatów katowickich:

Wydział Lekarski w Katowicach, Katowice-Ligota, ul. Medyków 18 ( pokój nr 7 )

dla kandydatów zabrzańskich:

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Zabrze,
Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 412)

 

oryginał zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie, którego będą korzystali z uprawnień podczas rekrutacji na studia.

2. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

- Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
- Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
- Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
- Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
- Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
- Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki

składają w terminie:

od 24.06.2019 do 08.07.2019r.  w godz. od 9.00 do 14.00

w siedzibie Podkomisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia

dla kandydatów katowickich:

Wydział Lekarski w Katowicach, Katowice-Ligota, ul. Medyków 18 ( pokój nr 7 )

dla kandydatów zabrzańskich:

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Zabrze,
Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 412)

 

oryginał zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ na podstawie, którego będą korzystali z uprawnień podczas rekrutacji na studia.

 

KOMUNIKAT nr 3

Kandydaci z maturą IB i EB

Kandydaci, którzy w 2019r. przystąpili do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w terminie:

od 24.06.2019 do 08.07.2019r.  w godz. od 9.00 do 14.00

w siedzibie Podkomisji Rekrutacyjnej na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia

dla kandydatów katowickich:

Wydział Lekarski w Katowicach, Katowice-Ligota, ul. Medyków 18 ( pokój nr 7 )

dla kandydatów zabrzańskich:

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Zabrze,
Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 412)

 

wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub niedostarczenia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 20 września 2019r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.

Podkomisja Rekrutacyjna
na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia
SUM w Katowicach

 

KOMUNIKAT nr 2
UWAGA!!!!

Kandydaci przystępujący do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na studia na kierunki lekarski oraz neurobiologia, uprzejmie zawiadamia, że kandydaci, którzy uzyskali status „zweryfikowany” zostali dopuszczeni do zdawania Uczelnianego Egzaminu Wstępnego, który odbędzie się w następującym terminie:

 • Matematyka (poziom rozszerzony) – 04.06.2019r. godz. 14.00
 • Biologia (poziom rozszerzony) – 07.06.2019r. godz. 9.00
 • Chemia (poziom rozszerzony) – 10.06. 2019r. godz. 9.00

Miejsce egzaminu:
Katowice, ul. Poniatowskiego 15
Budynek Rektoratu SUM, sala Senatu- parter

Na egzamin wstępny należy zgłosić się w danym dniu, 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (podaną powyżej) wraz z następującymi dokumentami i przyborami:

 • zawiadomieniem
 • dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (którego numer wpisano na podaniu)
 • wydrukowanym i podpisanym „Regulaminem postępowania rekrutacyjnego w SUM w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 ( dostępny na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydatów)
 • długopisem lub cienkopisem z czarnym wkładem
 • linijką
 • kalkulatorem prostym

KOMUNIKAT nr 1

Uczelniany Egzamin Wstępny

Kandydaci :

- legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa,

LUB

- legitymujący się dyplomem IB lub EB,

którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają oceny z wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotu mogą przystąpić do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego.

Termin rejestracji elektronicznej na Uczelniany Egzamin Wstępny oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej:

od 29 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. do godz.23:59

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany
w przypadku wpływu środków na konto Uczelni.

Niezależnie od rejestracji na Uczelniany Egzamin Wstępny, celem przystąpienia do rekrutacji na studia, kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia wyników z matury/Uczelnianego Egzaminu Wstępnego w terminie 27 maja 2019r. do 8 lipca 2019r. do godz. 23:59

 

UWAGA! WAŻNE!

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Uczelniany Egzamin Wstępny w SUM w Katowicach przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać standardom wymagań egzaminacyjnych obowiązujących przed 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla w/w kandydatów:

 • 04.06.2019 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.
 • 04.06.2019 r. godz. 14:00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 07.06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 07. 06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 10.06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 10.06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 14.06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 14.06.2019 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.

 

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatom, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Uczelnia wyda zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby, legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

DANE KONTAKTOWE

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Telefon: (+48 32)   37 05 295
       Fax: (+48 32)   271 73 10      

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Adres poczty elektronicznej: rekrutacjawlz@sum.edu.pl
      Telefon: (+48 32)   37 05 283

 

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

FAQ

Q: Czym różnią się Wydział Lekarski w Katowicach i Wydział Lekarski w Zabrzu?
A: Są to dwie odrębne jednostki w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ale rekrutacja przebiega z jedną listą rankingową.

Q: Czy można rejestrować się jednocześnie na kierunek lekarski w Zabrzu i Katowicach?
A: Nie można rejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji na kierunek lekarski na obu wydziałach. Jest jedna wspólna lista rankingowa dla Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu i Wydziału Lekarskiego w Katowicach. W przypadku niedopełnienia limitu danego wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.

Q: Czy można aplikować jednocześnie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny?
A: Tak, można się rejestrować na oba kierunki, lecz należy pamiętać o opłacie rekrutacyjnej na każdy kierunek.

Q:Czy istnieje możliwość przeniesienia się z Wydziału Lekarskiego w Katowicach na Wydział Lekarski w Zabrzu i odwrotnie po uprzednim zalogowaniu?
A: Uczelnia nie przewiduje możliwości przenoszenia się pomiędzy Wydziałami w trakcie rekrutacji.

Q: Czy mogę już otrzymać podpisane skierowanie na badania lekarskie?
A: Nie. Skierowanie na badanie lekarskie drukują z elektronicznego systemu rekrutacyjnego osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów. Skierowanie jest podbijane i podpisywane przy wpisie.

Q: Gdzie można wykonać badania lekarskie?
A: Kandydat, po dokonaniu wpisu na rok, może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w jednej z trzech placówek. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: http://sum.edu.pl/lekarski-stacjonarne/opis-lekarski#badania-lekarskie

Q: Do kiedy należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
A: Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego będzie zależał od daty dokonania wpisu.

Q: Kiedy będzie kolejna lista rankingowa i jaki będzie termin wpisów?
A: O wszystkich terminach list rankingowych Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje w stosownych ogłoszeniach na stronie internetowej – zakładka Komunikaty

Q: W jaki sposób mogę zrezygnować ze studiów na SUM?
A: Aby zrezygnować ze studiów należy złożyć w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub w Dziekanacie WLK/WLZ – (podczas przerwy w pracach Komisji w miesiącu sierpniu) stosowne oświadczenie, (druk oświadczenia wydaje UKR). Warunkiem koniecznym jest posiadanie dowodu tożsamości.

Q: Czy muszę dostarczyć własną teczkę na dokumenty opisaną według stosownego wzoru?
A: Tak, należy dostarczyć białą teczkę oklejoną według wzoru wraz z kompletem dokumentów.

Q: Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli nie zostałem/am przyjęty/a?
A: Opłata rekrutacyjna w takich sytuacjach nie podlega zwrotowi.

Q: Jaki będzie limit punktowy gwarantujący przyjęcie w tym roku?
A: Limit punktów ustalany jest na bieżąco, na podstawie ilości przyjętych kandydatów oraz ich ilości punktów.

Q: Czy podczas dokonywania wpisu muszę przedstawić „książeczkę sanepidowską” i kartę obowiązkowych szczepień – informacja o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B
A: Nie. O terminie dostarczenia w/w dokumentów informuje Dziekanat.

Q: Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
A: Opłata rekrutacyjna może być zwrócona do momentu wpisania przez Kandydata wyników maturalnych.

Q: W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
A: Aby uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej należy wysłać własnoręcznie podpisane podanie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - prof. dr hab. n.med. Joanny Lewin-Kowalik. Tak napisane podanie należy wysłać na adres Rektoratu SUM.

Q: W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty opłaty rekrutacyjnej?
A: Aby uzyskać zwrot nadpłaty opłaty rekrutacyjnej należy wysłać własnoręcznie podpisane podanie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - prof. dr hab. n.med. Joanny Lewin-Kowalik. Tak napisane podanie należy wysłać na adres Rektoratu SUM.

Q: Pisałem maturę IB. Jaki rodzaj matury powinienem wybrać podczas rejestracji?
A: W przypadku matury IB należy wybrać tzw. „nową maturę”.

Q: Jakiego formatu oraz rodzaju zdjęcie powinienem donieść podczas dokonywania wpisu?
A: Podczas dokonywania wpisu należy przynieść 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Q: Czy podczas dokonywania wpisu otrzymam listę wymaganych/ polecanych podręczników?
A: Listy podręczników dostępne są na stronach internetowych Katedr SUM.

Q: Czy na etapie rejestracji elektronicznej wypełnione podanie o przyjęcie na studia należy dostarczyć do Uczelni?
A: Nie. Na etapie rejestracji kandydat nie składa dokumentów. Wymagane dokumenty na studia składają tylko Ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Q: Czy dokumenty do wpisu lub rezygnację ze studiów należy złożyć osobiście?
A: Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok), jak również rezygnacji ze studiów, przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Q: Czym jest wzór pełnomocnictwa ? Jaka powinna być jego treść.
A: Nie ma wzoru. Pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialne i zawierać wszystkie czynności, do których chcemy upoważnić daną osobę. Powinno ono zawierać nazwę uczelni, kierunek i tryb studiów którego dotyczy, rok akademicki oraz powinny być wymienione czynności do których upoważniamy tzn. (przykładowo) do składania wymaganych dokumentów i ich odbioru; pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok), składania wszelkich podpisów; oświadczeń w imieniu kandydata; rezygnacji z podjęcia studiów; odbioru korespondencji oraz wszystkich innych czynności związanych z procesem rekrutacyjnym.

Q: Czy koniecznie musi być dostarczony oryginał świadectwa maturalnego, czy może być odpis?
A: Wraz z wymaganymi dokumentami przy wpisie na rok należy dostarczyć kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości lub kserokopię urzędowego odpisu świadectwa, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa.

Q: Jakie dokładnie wymagane są dokumenty w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia?
A: Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce WPIS NA STUDIA.

 

 


LEKARSKI / WLZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

LIMITY PRZYJĘĆ I PROGI PUNKTOWE

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=site/limity


© 2019, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH