baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
599
ELEKTRORADIOLOGIA / WNOZK STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 2
09-09-2021

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 9.09.2021 r. o godz. 13:00

Limit średniej ocen z toku studiów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA II stopień w roku akademickim 2021/2022 ustalony w dniu 9 września 2021 r. wynosi:

– 2,86.

zgodnie z Uchwałą Nr 86/2021 z dnia 9 września 2021r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 9.09.2021r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz  z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisa.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • od  dnia 10.09.2021 r. do dnia 14.09.2021 r. do godziny 14.00 (wyłącznie w dni robocze)
  • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach
    Katowice, ul. Medyków 12, III piętro, pok. 302 lub 303 - w godz. 8.00 – 14.00
  • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 16.09.2021r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów  i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 1
12-04-2021

UWAGA KANDYDACI

Informujemy, że Uchwalą Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12 kwietnia 2021 r.

został zatwierdzony harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=site/harmonogram

 

Godło RP
© 2021   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Logo Polska Platforma Medyczna z podpisem Projekty