baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
880
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM / WNOZB STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 1
06.09.2022

 

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 06.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 6 września 2022 r. wynosi:

– 3,24 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 75/2022 z dnia 6 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 06.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • od  dnia 07.09.2022 r. do dnia 12.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie w dni robocze).

 

  • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach
    Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 06

 

  • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH