baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
889
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM / WZPB STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 5
25-09-2023


Komunikat z dnia 25.09.2023

Zgodnie z § 14, ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały nr 45/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29.06.2022 r. z późn. zm. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2023/2024, który stanowi, iż Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna uprzejmie informuje, że:

studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024

 

Komunikat nr 4
15-09-2023


I Lista rankingowa NABÓR II

zamieszczona dnia 15.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 15 września 2023 r. wynosi:

– 65 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 164/2023 z dnia 15 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 15.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • od  dnia 18.09.2023 r. do dnia 20.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
  • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
  • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


29.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 3
04-08-2023


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza II nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Ogłaszamy nabór rekrutacyjny na:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, na kierunek:

  • Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym

-       termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury: 07.08.2023 r. – 12.09.2023 r.

-       termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 12.09.2023 r.

-       ogłoszenie listy rankingowej w dniu 15.09.2023 r.

-       przyjmowanie dokumentów w dniach 18.09.2023 r. – 20.09.2023 r.

w godzinach od 9:00 do 14:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji.

Komunikat nr 2
14-07-2023


I Lista rankingowa zamieszczona dnia 14.07.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 14 lipca 2023 r. wynosi:

– 110 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 15/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 14.07.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • od  dnia 17.07.2023 r. do dnia 19.07.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
  • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
  • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy: 28.07.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
24-04-2023


Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury

28.04.2023 - 12.07.2023 godz 12.00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni. 

Godło RP
© 2024   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH