baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
112
NEUROBIOLOGIA / WLK II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 1
09-09-2022

 

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 09 września 2022r.

 

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku neurobiologia w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 09 września 2022 r. wynosi:

3,35 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 89/2022 z dnia 09 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 09.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • Od 12.09.2022 r. do 16.09.2022 r. do godziny 14:00 (wyłącznie  w dni robocze).
  • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
    Katowice, ul. Medyków 18, parter, pokój nr 6
  • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 23.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

 

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH