baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

 1. Kandydaci legitymujący się:

-   tzw. „nową maturą” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),

-   tzw. „starą maturą” (egzaminem dojrzałości zdawanym do roku 2004),

-   dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate), matury europejskiej EB  (European Baccalaureate) oraz świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa.

 

 • STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 tj.: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny

 • ORAZ STUDIA STACJONARNE  I STOPNIA

tj.: biotechnologia medyczna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej (Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni) oraz uzupełnienia wyników z matury na wszystkie kierunki studiów:

 od 25 maja 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59

 

 • STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej (Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni) oraz uzupełnienia wyników z matury na poniższe kierunki studiów przedstawia się następująco:

L.p.

kierunek

terminy

 1.

lekarski

21.08.2020-28.08.2020

 2.

lekarsko-dentystyczny

 3.

fizjoterapia

15.06.2020- 21.08.2020

 4.

zdrowie publiczne

03.08.2020- 18.09.2020

 5.

dietetyka

 6.

farmacja

 7.

kosmetologia

 

 • STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej (Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni) oraz uzupełnienia średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia na poniższe kierunki studiów przedstawia się następująco:

L.p.

kierunek

terminy

 1.

neurobiologia

03.08.2020-18.09.2020

 2.

pielęgniarstwo

 3.

położnictwo

 4.

fizjoterapia

 5.

coaching medyczny

 6.

Elektroradiologia

 7.

zdrowie publiczne

 8.

dietetyka

 9.

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

 10.

biotechnologia medyczna

 11.

kosmetologia

 

 • STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej (Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni) oraz uzupełnienia średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia na poniższe kierunki studiów przedstawia się następująco: 

L.p.

kierunek

Terminy

 1.

pielęgniarstwo

03.08.2020- 18.09.2020

 2.

położnictwo

 3.

fizjoterapia

 4.

elektroradiologia

 5.

zdrowie publiczne

 6.

dietetyka

 7.

kosmetologia

 

 

 1. Kandydaci legitymujący się:

- świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów,

- dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen
z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów,

 

mogą ubiegać się o przystąpienie do egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów, przeprowadzanego przez Uczelnię

 

 • STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

 

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury na wszystkie kierunki studiów dla kandydatów na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia, którzy przystępują w 2020 r. do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego w SUM w Katowicach:

 

od 25 maja 2020 r. do 31 maja  2020 r. do godz. 23:59

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni.

 

UWAGA! WAŻNE!

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego
  z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen
  z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami
  i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Uczelniany Egzamin Wstępny w SUM w Katowicach przeprowadzany jest w oparciu
  o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym (z biologii, chemii i fizyki) będą odpowiadać standardom wymagań egzaminacyjnych obowiązujących przed 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) oraz matematyki na poziomie podstawowym będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla w/w kandydatów:

 • 09.07.2020 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.
 • 09.07.2020 r. godz. 14:00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 10.07.2020 r. godz. 14:00 - egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 10.07.2020 r. godz. 14:00 - egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 15.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 15.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 13.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 13.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.

 

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatom, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Uczelnia wyda zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby, legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów.

UWAGA: kandydaci, którzy uzyskają lokatę na liście rankingowej mieszczącą się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów zobowiązani będą do dostarczenia wymaganych dokumentów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 37/2019 Senatu SUM z późn. zm.

Forma i terminy dostarczenia dokumentów zostaną podane w późniejszych komunikatach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami związanymi z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego podawanymi na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl, https://kandydat.sum.edu.pl).

Godło RP
© 2021   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH