baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 1. Kandydaci Legitymujący się:

- tzw. „nową maturą” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),

- tzw. „starą maturą” (egzaminem dojrzałości zdawanym do roku 2004),

- dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate)

 

 • STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełniania wyników z matury na wszystkie kierunki studiów:

 

termin zostanie podany wkrótce

 

 • STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

 

kierunek

terminy

lekarski

00.00.2020-00.00.2020

lekarsko-dentystyczny

00.00.2020-00.00.2020

fizjoterapia

00.00.2020-00.00.2020

zdrowie publiczne

00.00.2020-00.00.2020

dietetyka

farmacja

00.00.2020-00.00.2020

kosmetologia

 

 • STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

kierunek

terminy

neurobiologia

00.00.2020-00.00.2020

pielęgniarstwo

00.00.2020-00.00.2020

położnictwo

fizjoterapia

coaching medyczny

elektroradiologia

zdrowie publiczne

00.00.2020-00.00.2020

dietetyka

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

biotechnologia medyczna

00.00.2020-00.00.2020

kosmetologia

 

 • STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

kierunek

terminy

pielęgniarstwo

00.00.2020-00.00.2020

położnictwo

fizjoterapia

elektroradiologia

zdrowie publiczne

00.00.2020-00.00.2020

dietetyka

kosmetologia

00.00.2020-00.00.2020

 

2. Uczelniany Egzamin Wstępny

Kandydaci :

- legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa,

LUB

- legitymujący się dyplomem IB lub EB,

którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają oceny z wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotu mogą przystąpić do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego.

Termin rejestracji elektronicznej na Uczelniany Egzamin Wstępny oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej:

 

 

termin zostanie podany wkrótce

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany
w przypadku wpływu środków na konto Uczelni.

Niezależnie od rejestracji na Uczelniany Egzamin Wstępny, celem przystąpienia do rekrutacji na studia, kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia wyników z matury/Uczelnianego Egzaminu Wstępnego w terminach wskazanych w pkt. 1

 

UWAGA! WAŻNE!

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego
  z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen
  z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami
  i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Uczelniany Egzamin Wstępny w SUM w Katowicach przeprowadzany jest w oparciu
  o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym (z biologii, chemii, fizyki
  i matematyki) będą odpowiadać standardom wymagań egzaminacyjnych obowiązujących przed 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym (z biologii, chemii, fizyki
  i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla w/w kandydatów:

 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.
 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 - egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 - egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 - egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 - egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 - egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 00.00.2020 r. godz. 0:00 - egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.

 

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatom, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Uczelnia wyda zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby, legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen
  z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów.

 

 

Godło RP
© 2020   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH