baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Kandydaci legitymujący się:

-   tzw. „nową maturą” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),

-   tzw. „starą maturą” (egzaminem dojrzałości zdawanym do roku 2004),

- dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate), matury europejskiej EB  (European Baccalaureate)
oraz świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa.

  1. STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury na wszystkie kierunki studiów: 

 

od 29 kwietnia 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 12:00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni
najpóźniej do dnia  15 lipca 2022 roku.

  

  1. STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ NIESTACJONARNE I STOPNIA

 

KIERUNEK

TERMINY

lekarski

 

 

 

 

15.07.2022-29.08.2022

 

lekarsko-dentystyczny

fizjoterapia

farmacja

kosmetologia

dietetyka

zdrowie publiczne

bezpieczeństwo i higiena pracy

koordynator medyczny

 

 

 Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni
 najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 

  1. STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

KIERUNEK

TERMINY

neurobiologia

 

 

 

 

01.07.2022-29.08.2022

   

          

pielęgniarstwo

położnictwo

coaching medyczny

elektroradiologia

zdrowie publiczne

dietetyka

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

biotechnologia medyczna

kosmetologia

 

 Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni
 najpóźniej do dnia 31 sierpnia  2022 roku.
 

 

  1. STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

KIERUNEK

TERMINY

pielęgniarstwo

 

 

01.07.2022-29.08.2022

 

położnictwo

kosmetologia

zdrowie publiczne

dietetyka

 

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni
najpóźniej do dnia 31 sierpnia  2022 roku. 

 

UWAGA: kandydaci, którzy uzyskają lokatę na liście rankingowej mieszczącą się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów zobowiązani będą do dostarczenia wymaganych dokumentów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 51/2021 Senatu SUM z późn. zm.

Forma i terminy dostarczenia dokumentów zostaną podane w późniejszych komunikatach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, na stronie www.kandydat.sum.edu.pl  w zakładce Komunikaty przy poszczególnych kierunkach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami związanymi z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego podawanymi na stronie internetowej Uczelni www.kandydat.sum.edu.pl.

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH